I af­ten ud­de­les den dan­ske ro­ck­pris

BT - - KULTUR -

HIGH VOLTAGE I af­ten ud­de­les den dan­ske ro­ck­pris High Voltage Ro­ck Awards for ba­re an­den gang. HVRA er op­ret­tet som et op­rør mod de man­ge ek­si­ste­ren­de mu­sikpri­ser, som ar­ran­gø­rer­ne me­ner svig­ter ro­ck­mu­sik­ken. Pri­ser­ne ud­de­les i den kø­ben­havn­ske ro­ck­klub High Voltage i Bol­tens Gaard. Det er da og­så ejer af High Voltage, Mar­tin Jensen, der sam­men med BTs fre­elan­cejour­na­list St­ef­fen Jungersen står for showet. I år bl.a. i sam­ar­bej­de med BTs sam­ar­bejds­part­ner Gaf­fa.

Nye nav­ne som I’ll Be Dam­ned, Mon­key Okay og De­fecto, Ber­sa­erk er no­mi­ne­ret. Sam­men med kend­te nav­ne som Vol­be­at, Dizzy Mizz Lizzy og Electric Gu­i­tars i di­ver­se ka­te­go­ri­er.

»Vi var kun få mi­nut­ter in­de i showet sid­ste år, in­den så­vel Mar­tin som jeg selv be­gynd­te at bli­ve rendt over en­de af be­gej­stre­de del­ta­ge­re, som på det na­er­me­ste for­lang­te, at be­gi­ven­he­den blev år­ligt til­ba­ge­ven­den­de. Men det var nu fak­tisk me­nin­gen al­le­re­de før, vi be­gynd­te sid­ste år. Man søsa­et­ter jo ik­ke en pris ud fra en idé om, at så­dan en pris er der vir­ke­lig be­hov for, uden at me­nin­gen er, at den skal ven­de til­ba­ge og til­ba­ge og...,« si­ger St­ef­fen Jungersen. For­stør­ret og for­bed­ret »Man kan vel si­ge, at tin­ge­ne er for­stør­ret og for­bed­ret lidt i år. Det ene­ste na­ev­ne­va­er­di­ge kri­tik­punkt sid­ste år var, at ik­ke al­le he­le ti­den kun­ne hø­re, hvad der blev sagt. Det er ret­tet op med me­re lyd og fle­re ret­nings­ret­te­de højt­ta­le­re ud i hjør­ne­r­ne af High Voltage. Så har vi i år des­u­den an­sat en kon­fe­ren­ci­er, nem­lig Mik­kel Ne­perus, som var san­ger i Su­per­ch­ar­ger, som vandt pri­sen for ’Årets Dan­ske Ro­ck­ud­gi­vel­se’ sid­ste år.«

»Ik­ke of­fi­ci­elt i hvert fald – men The Gre­at Lem­my bli­ver jo nok na­evnt un­der­vejs,« lover Jungersen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.