På bra­end­stof­fet

BT - - BILER -

10 go­de råd om øko­no­mi­kør­sel i tur­bo­bi­ler

for hun var ret be­gej­stret for Hyun­dai’ens ek­stra punch i for­hold til den gam­le Mi­cra, og de la­ve­re om­drej­nin­ger, som mo­to­ren nu skal hol­des i, ly­der end­nu me­re kras i en tre-cy­lin­dret mo­tor end i en fi­re-cy­lin­dret.

Men hun und­går at kom­me op i mo­tor­om­drej­nin­ger, og vi brum­mer de 32 km rundt med tid­li­ge gearskift og langt fa­er­re unød­ven­di­ge ac­ce­le­ra­tio­ner og ned­brems­nin­ger.

Det ta­ger et par mi­nut­ter me­re, men re­sul­ta­tet er over­be­vi­sen­de. 21,7 km/l si­ger kø­recom­pu­te­ren. Det er na­e­sten så langt, som bi­len lover på pa­pi­ret. TUR­BO MED OM­TAN­KE Øko­no­mi­kør­sel hand­ler helt ba­nalt om om­drej­nin­ger. Jo fa­er­re om­drej­nin­ger, de­sto la­ve­re for­brug. Isa­er når der kom­mer en tur­bo ind i bil­le­det. For den er na­e­sten inak­tiv fra 1.000 til 1.500 o/min., hvor­ef­ter den fun­ge­rer me­re og me­re ag­gres­sivt, jo fle­re om­drej­nin­ger den ta­ger. Hvis du lø­ber igen­nem den øko­no­mi­ske kør­sels­hu­ske­li­ste i fak­ta­bok­sen, kan du få en mas­se go­de råd om, hvor­dan du hol­der mo­to­rens om­drej­nin­ger ne­de. De fle­ste hand­ler om tå­l­mo­dig­hed.

Med tur­bo­mo­to­rer­ne har fri­stel­sen til at ta­ge om­drej­nin­ger al­drig va­e­ret stør­re. For det fe­de ved tur­bo­tek­nik­ken er, at den spar­ker bi­len frisk ud af rø­ret, når mo­to­ren får lidt om­drej­nin­ger. Det er godt for kø­reg­la­e­den og er med til at gø­re f.eks. over­ha­lin­ger langt sik­re­re. Tid­ligt gearskif­te Men tek­nik­ken skal om­gås med om­tan­ke, hvis den ik­ke skal en­de som en bra­end­stof­rø­ver. Og i for­hold til de gam­le mo­to­rer uden tur­bo er det nu end­nu vig­ti­ge­re at få fo­re­ta­get de gearskift så tid­ligt som mu­ligt.

Kom­bi­ne­rer du den hu­skesa­et­ning med li­sten med go­de råd om øko­no­mi­kør­sel her­over, så kan du ra­skva­ek ska­e­re 20 pct. af dit bra­end­stof­for­brug – ak­ku­rat som vo­res test­per­son gjor­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.