Stole­leg med plads til al­le

BT - - BILER -

TEST Se­at har gi­vet sin stør­ste (og dy­re­ste) bil et mi­krosko­pisk face­lift. Visu­elt er aen­drin­ger­ne na­e­sten usyn­li­ge, men det gør fak­tisk ik­ke så me­get, for med net­op Al­ham­bra har de in­dre va­er­di­er al­tid va­e­ret i or­den. Blandt de få ud­ven­di­ge aen­drin­ger fin­der vi en aen­dret grill med Se­ats nye logo og et par LED-bag­lyg­ter. Ind­ven­digt lig­ner ka­bi­nen og­så sig selv. Den er sta­dig lys og luf­tig, men de span­ske in­ge­ni­ø­rer har dog aen­dret de­sig­net på rat­tet og et par knap­per her og der. Til­sam­men gi­ver de­sig­net et ind­tryk af, at Al­ham­bra ik­ke er den ny­e­ste va­re på hyl­den, pas­sio­nen mang­ler, og der­for får man for­nem­mel­sen af, at Al­ham­bra er et ar­bejds­red­skab, som ik­ke nød­ven­dig­vis skal for­ka­e­le chauf­før og pas­sa­ge­rer.

Dog har den nye mo­del få­et en 6,3 tom­mers tryk­føl­som ska­erm, som har Mir­r­or­link-tek­no­lo­gi, som gør det nemt at ’spej­le’ din te­le­fons ap­ps på bi­lens an­la­eg. Med fa­ce­lif­tet er der og­så kom­met ud­styr som skil­te­gen­ken­del­se og au­to­ma­tisk nød­brem­se, som beg­ge er prak­ti­ske og an­ven­de­ligt sik­ker­heds­ud­styr på lan­de­vej­en. 185 cm går an Al­ham­bras stør­ste for­del har al­tid va­e­ret plad­sen, og det har midt­vejsan­sigtsløf­tet ik­ke aen­dret på. På ba­ger­ste sa­e­de­ra­ek­ke er der to plad­ser, som og­så kan bru­ges af voks­ne. Man sid­der me­get opret, men til for­skel fra man­ge af kon­kur­ren­ter­ne kan jeg på trods af mi­ne 185 cm fak­tisk ha­ve knae og ben derom­me, og ho­ve­d­et kan va­e­re der uden at skul­le bø­jes. Det er ik­ke kom­forta­belt på lan­ge tu­re, men det går an, og til børn er der fin plads.

Sam­ti­dig er sa­e­de­sy­ste­met nemt at be­tje­ne, for­di sa­e­der­ne hi­ves op af gul­vet med en strop, og når de ik­ke er i brug, fol­des de fladt i gul­vet, så der er en stor, flad bund med plads til mas­ser af ting.

På mid­ter­ste sa­e­de­ra­ek­ke er der til­stra­ek­ke­lig plads i bred­den, men på de to yder­ste sa­e­der kni­ber det lidt med plads til ho­ve­d­et på grund af det sto­re pa­nora­ma-sol­tag (16.000 kr.), der til gen­ga­eld gi­ver ka­bi­nen en me­re luf­tig for­nem­mel­se.

Al­ham­bras vil­de­ste tri­ck er sky­de­dø­re­ne, som i test­bi­len er elek­trisk-be­tjen­te (17.400 kr.), så du på af­stand kan luk­ke bør­ne­ne el­ler hund­en ind i bi­len med et klik på nøg­len. Det er prak­tisk og ta­ger ga­ran­te­ret keg­ler på bør­ne­ha­vens pplads.

Med fa­ce­lif­tet har Al­ham­bra og­så få­et op­da­te­re­de mo­to­rer, som al­le op­fyl­der Eu­ro 6-nor­men, for­ud­sat at Volkswa­gen-grup­pen ta­ler sandt, når det kom­mer til dens di­e­sel­mo­to­rer. Ik­ke de­sto min­dre er den 2-li­ters di­e­sel­mo­tor vel­fun­ge­ren­de, og med 150 hk koblet til en 6-trins dob­belt­kob­lings­gear­kas­se, sav­ner man al­drig kra­ef­ter. En 1.000 ki­lo­me­ters dan­mark­s­tur­né tog al­drig pu­sten fra driv­linj­en, og Al­ham­bra er gan­ske kom­forta­bel på de lan­ge stra­ek. Godt over­blik Fø­rer­po­si­tio­nen er no­get opret, men der er et godt over­blik, og un­der­vog­nen er sat blødt op, så den ud­ja­ev­ner bump i as­fal­ten. Men sol­ta­get er ik­ke så lyd­da­em­pet som re­sten af ka­bi­nen, og på de lan­ge stra­ek gi­ver det me­re vind­støj.

De kom­fortab­le kø­re­e­gen­ska­ber gi­ver desva­er­re en no­get upra­e­cis bil ved ret­nings­skif­te, så kar­ros­se­ri­et ’lo­g­rer’. Det var hel­dig­vis ik­ke ak­tu­elt at la­ve und­vi­ge­ma­nøv­rer i lø­bet af testu­gen, men Al­ham­bra ef­ter­la­der ik­ke et sta­er­kt ind­tryk, når det kom­mer til dy­na­misk og sik­ker kør­sel.

Sty­re­tø­jet har et dødt punkt om­kring sty­re­tø­jet, som spe­ci­elt er ir­ri­te­ren­de på små lan­de­ve­je, hvor man kon­stant skal kor­ri­ge­re ret­nin­gen, så hvis du vil ha­ve en dy­na­misk bil med plads til syv, skal du nok i ste­det over­ve­je Ford S-Max. Ik­ke la­ek­ker nok til pri­sen Over­ord­net er Al­ham­bra dog en fin pak­ke til den sto­re fa­mi­lie, og med den go­de plads er der ik­ke no­gen, der ta­ber stole­le­gen i Al­ham­bra.

Men – og der er al­tid et men – al den plads er ik­ke bil­lig.

Test­bi­lens pris be­gyn­der ved over en halv mil­li­on kr., og til den pris fø­les Al­ham­bra ik­ke la­ek­ker nok – og det er bå­de på trods af den go­de plads og sky­de­dø­re­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.