Pors­che på even­tyr

BT - - BILER -

REKORDTUR Re­kor­den for at kø­re fra Afri­kas syd­spids til Nord­kap i Nor­ge ly­der på ni da­ge, fi­re ti­mer og ot­te mi­nut­ter og blev sat i sep­tem­ber 2015 i en Volkswa­gen Tou­a­reg. Men nu vil et hold med dan­ske Jan Kal­mer i spid­sen for­sø­ge at slå den re­kord i en om­byg­get Pors­che Cayen­ne Di­e­sel.

Det er an­den gang. Før­ste gang var sid­ste år, hvor de blev stop­pet af en Ze­bra i Tan­za­nia.

»Tu­ren i 2016 går gen­nem 21 lan­de og stra­ek­ker sig over 17.000 km un­der me­get for­skel­li­ge vejr-, vej- og ik­ke mindst sik­ker­heds­for­hold,« forta­el­ler Jan Kal­mar.

»Vi skal kø­re i al­le døg­nets 24 ti­mer – kun af­brudt af op­tank­nin­ger.«

Pla­nen er at kø­re fra Nord­kap i maj, og tu­ren kan føl­ges på Fa­ce­book un­der nav­net ’The Lon­gest Dri­ve’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.