In­gen over Sch­mei­chel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN BED­STE AF DE BED­STE Sir Alex Fer­gu­son gik al­drig ud til en kamp uden tyg­ge­gum­mi i mun­den, og der­hjem­me så vi ik­ke Morten Ol­sen på si­de­linj­en uden en blok i hån­den. Så­dan er det med va­nens magt. Tro­en på, at ri­tu­a­ler gør en for­skel. De små ting, der for hver sejr, for hvert mira­kel, vok­ser sig stør­re end over­tro og bli­ver ufravi­ge­li­ge ru­ti­ner. Som ek­sem­pel­vis må­l­man­den, der skal ha­en­ge hånd­kla­e­det li­ge imel­lem stol­per­ne. Stjer­ne­spil­le­ren, der skal gå sidst på ba­nen.

I Lei­ce­ster har ma­na­ger Clau­dio Ra­ni­e­ri og­så sin ting. Før det ugent­li­ge pres­se­mø­de går han rundt til al­le jour­na­li­ster­ne og gi­ver dem hån­den. Men i går var an­der­le­des, og ita­li­e­ne­ren gik for før­ste gang i den­ne sa­e­son di­rek­te på po­di­et, selv om det be­stemt ik­ke var no­get, der be­ha­ge­de ham.

»Jeg er ked af det. Jeg ple­jer at gi­ve jer al­le sam­men hån­den, men jeg vil­le mi­ste en ti­me ved at gø­re det i dag. Det er jo helt ut­ro­ligt, hvor man­ge jour­na­li­ster der er her i dag. Hvor­for?« ind­led­te Clau­dio Ra­ni­e­ri sit pres­se­mø­de på King Power Sta­di­um.

Han kun­ne fra sin plads skue hen over et rum, hvor jour­na­li­ster fra lan­de som Ja­pan, Spa­ni­en, Ita­li­en, Nor­ge og na­tur­lig­vis BT fra Dan­mark hav­de ta­get plads, og da midt­ba­ne­spil­le­ren Marc Al­brigh­ton ved et uheld kom til at gå for­kert og af­brød pres­se­mø­det, var Ra­ni­e­ri ik­ke sen til at joke om hja­elp.

»Marc, hvor skal du hen? Hja­elp mig. Der er så man­ge ha­jer her,« for­søg­te han sig uden held.

Held be­hø­ve­de han dog hel­ler ik­ke li­ge i går. Fø­rer­hol­dets ma­na­ger er over­skud­s­ramt i øje­blik­ket, og alt bli­ver sva­ret med et smil.

Og selv om han drop­pe­de et ri­tu­al, der har vir­ket over al for­vent­ning i den­ne sa­e­son og ik­ke hil­ste pa­ent på al­le og en­hver, na­eg­te­de han, at han tror på en hø­je­re me­ning med det.

»Jeg gi­ver ik­ke hånd, for­di jeg er over­troisk. Det er jeg ik­ke. Det er kun, når det går godt, at man bli­ver kaldt for over­troisk. Når man så ta­ber, er det ma­na­ge­rens skyld. Der er ik­ke rig­tig ba­lan­ce i tin­ge­ne,« som han sag­de.

Li­ge nu er der den ba­lan­ce, at Lei­ce­ster er mil­li­me­ter fra at ta­ge sit før­ste mester­skab no­gen­sin­de med syv po­int ned til Tot­ten­ham på an­den­plad­sen og kun fem run­der til­ba­ge. 100 mio. pund for Sch­mei­chel I et vir­var af spørgs­mål fra alt om pizza til spil­ler­ne, en sta­tue af Ra­ni­e­ri ef­ter sa­e­so­nen, og hvad det be­tød, at vi­ce­pra­esi­den­ten i går lan­de­de på tra­e­nings­ba­nen med en he­li­kop­ter, fik BT mu­lig­he­den for at stil­le Clau­dio Ra­ni­e­ris sig­te­korn mod sin dan­ske ke­e­per, Kas­per Sch­mei­chel.

Må­l­man­den, der i øje­blik­ket top­per Sky Sports’ li­ste over de se­ne­ste kam­pes bed­ste spil­le­re, og ham, der sam­ti­dig ik­ke har luk­ket et ene­ste Pre­mi­er Le­ague-mål ind i over fem kam­pe – el­ler pra­e­cis ot­te ti­mer og 10 mi­nut­ter.

»Ot­te ti­mer og 10 mi­nut­ter? Det vid­ste jeg ik­ke. Min fod­bold­fi­lo­so­fi er at ha­ve en sta­erk for­svars­linje, men jeg vil ha­ve he­le hol­det til at for­sva­re, og det er så­dan, man spil­ler fod­bold i he­le ver­den. Vi an­gri­ber sam­men og for­sva­rer sam­men, og hvis nog­le ik­ke gør det på grund af tra­et­hed, må man skif­te dem ud,« sag­de Ra­ni­e­ri.

»Hvis jeg skal sam­men­lig­ne Kas­per med de an­dre må­l­ma­end i Pre­mi­er Le­ague, er han i mi­ne øj­ne den bed­ste. Men jeg bry­der mig ik­ke om at sam­men­lig­ne mi­ne spil­le­re med an­dre. Jeg vil ger­ne mat­che mi­ne spil­le­re, tro mig. Men for mig er mi­ne spil­le­re de bed­ste,« sva­re­de Clau­dio Ra­ni­e­ri på BTs spørgs­mål.

»Jeg vil ik­ke si­ge ud­vik­ling, men jeg kend­te og­så Kas­per fra tid­li­ge­re og vid­ste, at han er en me­get, me­get god må­l­mand med en stor per­son­lig­hed. Han er en stor le­der fra sit mål og er god til at di­ri­ge­re si­ne med­spil­le­re. Det er godt.«

»Hos os? Er der no­gen, som vil kø­be ham? Så skal de godt nok be­ta­le me­get for ham.«

»Det ved jeg ik­ke. 100 mil­li­o­ner (pund, red.)?«

Sva­ret fik BTs ud­send­te til at slå en lat­ter op.

»Gri­ner du?« spurg­te Ra­ni­e­ri.

»Hvor­for ik­ke?« lød det fra Clau­dio Ra­ni­e­ri, in­den han af­slut­te­de pres­se­mø­det.

Og så­dan er alt i Lei­ce­ster gå­et fra at va­e­re en tro på, at no­get stør­re kan ske, til at det rent fak­tisk sker her og nu. De over 50 jour­na­li­ster gri­ne­de af Clau­dio Ra­ni­e­ris skud fra hof­ten af en pris for Kas­per Sch­mei­chel.

Omvendt reg­ne­de de fa­er­re­ste, in­klu­si­ve den 64-åri­ge Lei­ces­ter­ma­na­ger, før sa­e­so­nen med, at han så langt in­de i sa­e­so­nen ik­ke vil­le kun­ne over­skue at hil­se per­son­ligt på al­le del­ta­ge­re til et gan­ske al­min­de­ligt pres­se­mø­de.

Det hand­ler om tro. Og må­ske over­tro. Jeg kend­te og­så Kas­per fra tid­li­ge­re og vid­ste, at han er en me­get, me­get god må­l­mand med en stor per­son­lig­hed. Han er en stor le­der fra sit mål og er god til at di­ri­ge­re si­ne med­spil­le­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.