Et bil­ligt mester­skab

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IN­GEN BONUS Hvis Lei­ce­ster fuld­byr­der sen­sa­tio­nen og lø­ber med gul­det, er det kun, for­di de tra­di­tio­nel­le stor­hold al­le har haft en dår­lig sa­e­son. Så­dan ly­der et af kri­tik­punk­ter­ne om­kring in­ter­na­tio­nal fod­bolds stør­ste sol­strå­le­hi­sto­rie i den­ne sa­e­son. Selv om Lei­ce­ster ved at ryd­de bor­det i de sid­ste fem run­der vil va­e­re fuldt ud på om­gangs­høj­de med de se­ne­ste sa­e­so­ners mester­hold, hvad an­går po­in­tan­tal, er der al­li­ge­vel no­get om snak­ken.

For et even­tu­elt mester­skab til Lei­ce­ster vil ik­ke ale­ne va­e­re bil­ligt. Det vil fak­tisk va­e­re gra­tis. For klub­le­del­sen, for­stås. Det ly­der ab­surd, men der er nem­lig in­gen øko­no­misk bonus for Lei­cesters Pre­mi­er Le­ague-mand­skab, i til­fa­el­de af at det vin­der guld.

En bonu­s­ord­ning af en så­dan ka­rak­ter skal nem­lig af­ta­les på for­hånd før sa­e­so­nen, og da in­gen i klub­ben rig­tig tro­e­de på mirak­let, in­den den­ne ud­ga­ve af Pre­mi­er Le­ague blev skudt i gang, kan Kas­per Sch­mei­chel, Ja­mie Var­dy og re­sten af fø­rer­hol­det godt glem­me alt om en gul­dran­det ek­straind­ta­egt, hvis mester­ska­bet bli­ver en re­a­li­tet. Spil­ler­ne står til at få li­ge pra­e­cis nul kro­ner for at vin­de liga­en. USA-tur som kom­pen­sa­tion »De får ik­ke no­gen bonus for at vin­de guld. Så i ste­det for har der va­e­ret ryg­ter om, at klub­ben vil fly­ve hol­det til Los An­ge­les, så de kan hyg­ge sig i Las Ve­gas. Spil­ler­ne får li­ge­som al­le an­dre hold bonus­ser for at bli­ve ud­ta­get til hol­det, la­ve mål osv., men no­gen stør­re ge­vinst er der i før­ste om­gang ik­ke at hen­te for dem, hvis de vin­der guld,« for­kla­rer fod­boldskri­bent for Lei­ce­ster Mercury, Rob Tan­ner, der har fulgt klub­ben dag­ligt i syv sa­e­so­ner.

Han fø­ler sig dog over­be­vist om, at hver­ken Kas­per Sch­mei­chel el­ler no­gen an­dre fra ma­na­ger Clau­dio Ra­ni­e­ris trop­per skal ha­en­ge alt for la­en­ge med den øko­no­mi­ske mu­le, hvis man de kom­men­de uger fast­hol­der po­si­tio­nen i Eng­land. SLUTPROGRAMMET FOR TOP FI­RE I PRE­MI­ER LE­AGUE LEI­CE­STER: AR­SE­NAL: I MOR­GEN: West Ham (hjem­me) I MOR­GEN: Crystal Pa­la­ce (hjem­me) 24. APRIL: Swan­sea (hjem­me) 21. APRIL: West Bromwich (hjem­me) 1. MAJ: Man­che­ster Uni­ted (ude) 24. APRIL: Sun­der­land (ude) 7. MAJ: Ever­ton (hjem­me) 30. APRIL: Norwich (hjem­me) 15. MAJ: Chel­sea (ude) 8. MAJ: Man­che­ster Ci­ty (ude) 15. MAJ: Aston Vil­la (hjem­me) TOT­TEN­HAM: MANDAG: Sto­ke (ude) 25. APRIL: West Bromwich (hjem­me) 2. MAJ: Chel­sea (ude) 8. MAJ: Sout­hamp­ton (hjem­me) 15. MAJ: Newcast­le (ude) Det er helt sik­kert, at man vil kom­pen­se­re for den mang­len­de bonu­s­ord­ning, hvis gul­det bli­ver en re­a­li­tet. De spil­le­re, som man ik­ke vil af med, vil få en be­løn­ning gen­nem en stør­re kon­trakt

»Det er helt sik­kert, at man vil kom­pen­se­re for den mang­len­de bonu­s­ord­ning, hvis gul­det bli­ver en re­a­li­tet. De spil­le­re, som man ik­ke vil af med, vil få en be­løn­ning gen­nem en stør­re kon­trakt. Det er jeg helt over­be­vist om,« si­ger Rob Tan­ner.

På pres­se­mø­det i går blev ma­na­ger Clau­dio Ra­ni­e­ri og­så spurgt ind til, hvor­dan han i den giv­ne si­tu­a­tion vil­le hyl­des, og den 64-åri­ge ma­na­ger af­vi­ste, at han øn­ske­de at få rejst en sta­tue af sig selv for­an King Power Sta­di­um. I hvert fald li­ge fo­re­lø­big.

»Om jeg ger­ne vil ha­ve en sta­tue af mig? For­hå­bent­lig ik­ke end­nu, for i Ita­li­en si­ger vi, at når der kom­mer sta­tu­er af én, er det, for­di man er død. Så ik­ke nu. I må ger­ne ven­te,« sag­de han til stor mor­skab for de til­ste­de­va­e­ren­de.

I ste­det kun­ne han li­ge­som spil­ler­ne godt lok­kes til at skri­ve en ny kon­trakt.

»Om jeg ger­ne vil ha­ve en kon­trakt for de na­e­ste syv år? Hvor­for ik­ke ot­te? Jeg vil ger­ne bli­ve, hvis eje­ren vil ha­ve mig til det. Og hvis fan­se­ne er gla­de for det, er jeg og­så glad,« lød det fra Clau­dio Ra­ni­e­ri, som nok og­så kan se frem til en for­bed­ret kon­trakt.

Men mon ik­ke en guld­me­dal­je i Pre­mi­er Le­ague i før­ste om­gang er be­løn­ning nok i sig selv.

Lei­ce­ster kan i mor­gen ta­ge et stort skridt mod gul­det – og Las Ve­gas – hvis hol­det slår West Ham hjem­me på King Power Sta­di­um. MAN­CHE­STER CI­TY: I DAG: Chel­sea (ude) TIRS­DAG: Newcast­le (ude) 23. APRIL: Sto­ke (hjem­me) 1. MAJ: Sout­hamp­ton (ude) 8. MAJ: Ar­se­nal (hjem­me) 15. MAJ: Swan­sea (ude)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.