Max­sø i tvivl om frem­ti­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

(34.) 1-1 To­bi­as Mik­kel­sen (37.) FREM­TID

»Det er den sam­me hi­sto­rie med Max­sø. Han gør det me­get godt, ikk’,« gri­ner Hjul­mand og fort­sa­et­ter:

»Han er en su­per god spil­ler og top­pro­fes­sio­nel. Der er in­gen, der si­ger, at vi ik­ke vil for­la­en­ge med no­gen af dem. At det ik­ke er sket, kan der jo va­e­re man­ge grun­de til,« si­ger Hjul­mand. OL i Rio Blandt an­dre An­dreas Max­sø er ak­tu­el for det lands­hold, U21-land­stra­e­ner Ni­els Fre­de­rik­sen skal sam­le til OL i Rio. Med en frem­tid, der står hen i det uvis­se og en mu­lig OL-del­ta­gel­se kan som­me­ren 2016 bli­ve en af de stør­re i un­ge Max­søs 22-åri­ge liv.

»Det er en sva­er si­tu­a­tion for klub­ber­ne om­kring OL (i for­hold til at fri­gi­ve spil­le­re, red.), men det er klart, at al­le spil­le­re vil med til OL. Men det er op til klub­ber­ne at be­stem­me,« si­ger han og til­fø­jer:

»Så ja, det kan bli­ve en me­get spa­en­den­de som­mer.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.