OL-pus­le­spil med få brik­ker

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HER ER DIT OL-HOLD HER ER BE­TIN­GEL­SER­NE, NI­ELS FRE­DE­RIK­SEN SKAL FOR­HAND­LE UD FRA:

GGGGMED FOR­BE­HOLD FOR DAN­MARKS OL-LANDS­HOLD (4-3-3): MINIMUMSAFTALE

Men Ni­els Fre­de­rik­sen vil nu for­sø­ge at for­hand­le sig til bed­re vil­kår i en di­a­log, der kom­mer til at om­fat­te al­le su­per­liga-klub­ber­ne.

»Jeg vil­le va­e­re en rig­tig dår­lig land­stra­e­ner, hvis jeg ik­ke prø­ve­de at stil­le så sta­er­kt et hold som over­ho­ve­det mu­ligt. Det kun­ne jo va­e­re, at der var en klub, som ik­ke øn­sker at gø­re brug af den­ne her be­gra­ens­ning, for­di de sy­nes, at det kun­ne va­e­re en god idé, at den på­ga­el­den­de spil­ler fik den­ne her sto­re op­le­vel­se og er­fa­ring med at spil­le et OL. Men det er vig­tigt at si­ge, at jeg har fuld respekt for den af­ta­le, der er ind­gå­et.«

Omvendt kan det og­så gø­re en ung spil­ler me­re at­trak­tiv på trans­fer­mar­ke­det, hvis han gør en god fi­gur til OL.

»Det er en frem­ra­gen­de mu­lig­hed for at få no­get in­ter­na­tio­nal er­fa­ring og ud­vik­le sig som fod­bold­spil­ler. Det er ik­ke hver dag, vo­res un­ge dan­ske fod­bold­ta­len­ter kan kom­me til at stå over for ek­sem­pel­vis Ney­mar. Og selv­føl­ge­lig er det et ar­gu­ment, som jeg kom­mer at ha­ve med rundt til klub­ber­ne,« fast­slår Fre­de­rik­sen. Kat­tepi­ne Ni­els Fre­de­rik­sen får og­så brug for si­ne ta­le­ga­ver i di­a­lo­gen med de uden­land­ske klub­ber, der har un­ge dan­ske­re på løn­nings­li­sten.

»Den sam­le­de styr­ke af vo­res OLhold af­ha­en­ger jo i vold­som grad og­så af i at få even­tu­el­le spil­le­re i ud­lan­det fri af de­res klub­ber. For der har vi da­e­le­me man­ge dyg­ti­ge spil­le­re rundt­om­kring. Vi er i di­a­log med de uden­lan­ske klub­ber­ne, men de si­ger ik­ke, at jeg ba­re skal ta­ge, hvad jeg vil ha­ve. Så det bli­ver hel­ler ik­ke en nem op­ga­ve.«

Men han er fortrøst­nings­fuld, for­di fle­re tur­ne­rin­ger be­gyn­der se­ne­re end den dan­ske.

»Vi bli­ver hjul­pet en lil­le smu­le nog­le ste­der. Tur­ne­rin­ger­ne be­gyn­der lidt se­ne­re i Tys­kland, Eng­land og Hol­land - sa­er­ligt Bun­des­liga­en, der først går i gang ef­ter OL. Og den an­den ting, som og­så hja­el­per os, er, at re­la­tivt man­ge af klub­ber­ne er for­hånd­skva­li­fi­ce­re­de til de eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger.«

Men en ind­gå­et af­ta­le kan plud­se­lig vi­se sig at va­e­re va­er­di­løs på grund af et åbent trans­fer­vin­due.

»Jeg kan jo godt la­ve en af­ta­le med en klub om en spil­ler, og så bli­ver han solgt, og den nye klub si­ger nej. Det er ba­re vil­kå­rer­ne, og jeg må ba­re prø­ve at ma­nøv­re­re in­den for dem,« si­ger landstraeneren og po­in­te­r­er, at hans kat­tepi­ne er skabt af FIFA, for­di man ik­ke har gjort OL til en del af den of­fi­ci­el­le kampka­len­der.

al­le klub­ber er for­plig­tet til at stil­le to spil­le­re til rå­dig­hed at det ik­ke om­fat­ter klub­ber­nes første­må­l­ma­end at hver klub kan va­el­ge én spil­ler, der ik­ke står til rå­dig­hed at DBU ik­ke ud­ta­ger spil­le­re fra de fi­re klub­ber, der spil­ler eu­ro­pa­ei­ske kam­pe

at det lyk­kes Ni­els Fre­de­rik­sen at nå til enig­hed med de uden­land­ske klub­ber - og at de dan­ske klub­ber, som skal spil­le eu­ro­pa­ei­sk si­ger nej, har BT for­søgt at hja­el­pe U21-landstraeneren på vej og sam­men­sa­et­te en star­top­stil­ling. OL-lands­hol­det er i før­ste om­gang for­be­holdt spil­le­re født 1. ja­nu­ar 1993 og se­ne­re, men hvert hold må for­sta­er­ke sig med tre spil­le­re over den­ne al­ders­gra­en­se. Tho­mas Ha­gelskja­er, AGF Pa­scal Gre­gor, FCN An­dreas Christensen, Borus­sia Mön­cheng­lad­bach/ Chel­sea Jens Jøns­son, AGF An­dreas Max­sø, FCN Las­se Vi­gen Christensen, Ful­ham Pi­er­re-Emi­le Højb­jerg, Schal­ke 04/Bay­ern Mün­chen Phil­lip Bil­ling, Huddersfield Yus­suf Poul­sen, RB Leipzig Emil Berg­gre­en, Mainz Vik­tor Fischer, Ajax

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.