En frygt for det helt li­ge­gyl­di­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JEG OP­LE­VE­DE DET som enormt be­tyd­nings­fuldt, at Dan­mark sid­ste som­mer kva­li­fi­ce­re­de sig til OL-tur­ne­rin­gen i fod­bold. Først og frem­mest for­di dansk lands­holds­fod­bold al­drig kan få sam­let slut­run­de­er­fa­ring nok op. Med OL-plad­sen lå end­nu en god tur­ne­ring for frem­ti­dens A-lands­holds­spil­le­re at øve sig på.

Det er sta­dig skønt, at Dan­mark er med i OL-tur­ne­rin­gen for før­ste gang si­den 1992, for­di den for al­le os, der kig­ger på, bli­ver de­sto me­re in­ter­es­sant at føl­ge med i. Men jeg er ae­r­ligt talt ble­vet me­re i tvivl om, hvor stor va­er­di­en på den lan­ge ba­ne af del­ta­gel­sen er.

De reg­ler, der nu er lagt ned over, hvil­ke spil­le­re land­stra­e­ner Ni­els Fre­de­rik­sen må ud­ta­ge, gør (na­e­sten) OL-trup­sam­men­sa­et­nin­gen til en joke.

Ni­els Fre­de­rik­sen kan ik­ke for­ven­te at få spil­le­re med fra Su­per­liga­en som del­ta­ger i eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger. Det kun­ne med an­dre ord sag­tens be­ty­de, at vi står med et OL-hold uden spil­le­re fra må­ske al­le dis­se fi­re klub­ber: FCM, FCK, Brønd­by og AaB. DET KUN­NE BE­TY­DE far­vel til folk som Ni­co­laj Thom­sen, Fre­de­rik Røn­now, An­dreas Cor­ne­li­us, Riza Dur­mi­si og Pio­ne Si­sto. For nu at na­ev­ne nog­le.

Her­u­d­over kan al­le an­dre klub­ber fre­de en spil­ler, som man ik­ke vil fri­gi­ve. Det kun­ne va­e­re Es­b­jergs frem­ra­gen­de må­l­mand Jeppe Højb­jerg ek­sem­pel­vis. El­ler OBs Mik­kel Des­sler.

Landstraeneren kan spør­ge på al­le spil­le­re, og det kan va­e­re, at klub­ber­ne si­ger ja, for­di de kan se en va­er­di i at gi­ve de­res spil­le­re lands­hold­ser­fa­ring, men der er in­gen for­plig­tel­se. ER DET TIL at for­stå det­te set fra et klub­per­spek­tiv? Ja, helt be­stemt. Det gi­ver mas­ser af me­ning, at klub­ber­ne, der be­ta­ler løn­nen, selv­føl­ge­lig vil ha­ve de­res bed­ste spil­le­re til rå­dig­hed på et tids­punkt, hvor Su­per­liga­en er i fuld gang, og hvor der for­hå­bent­lig er dan­ske klub­ber som del­ta­ge­re i de helt af­gø­ren­de kva­li­fi­ka­tions­kam­pe til de eu­ro­pa­ei­ske tur­ne­rin­ger.

Ni­els Fre­de­rik­sen har her­u­d­over et bjerg at be­sti­ge i ud­lan­det med at overbevise blandt an­det ty­ske, hol­land­ske og en­gel­ske klub­ber om, at de skal la­de spil­le­re som Yus­suf Poul­sen, An­dreas Christensen, Vik­tor Fischer og Las­se Vi­gen ta­ge med til Rio. Som det er nu, ri­si­ke­rer det, at bli­ve så helt igen­nem li­ge­gyl­digt, at va­er­di­en for­svin­der, og at in­gen al­li­ge­vel fø­ler, de be­hø­ver at kig­ge med DBU GLA­E­DE­DE SIG i går over af­ta­len med de dan­ske klub­ber og kald­te den et godt ud­gangs­punkt for at gå i kon­kre­te for­hand­lin­ger med de en­kel­te klub­ber om spil­ler­ne.

Nu skal man jo ha­ve lov at va­e­re op­ti­mist. Og man kan hå­be, at op­ti­mis­men er be­grun­det i en for­nem­mel­se af, hvor­dan for­hand­lings­kli­ma­et om spil­ler­ne bli­ver.

Men jeg sy­nes nu, at det er en vel glad for­tolk­ning af en af­ta­le, der i va­er­ste fald sen­der Dan­mark til OL med et lø­jer­ligt lands­hold af se­kun­d­aspil­le­re i al­ders­grup­pen.

Og på den må­de kan det dan­ske lands­hold bli­ve den per­fek­te ca­se på, hvor­for fod­bold­t­ur­ne­rin­gen som OL-be­gi­ven­hed skal gø­res til en of­fi­ci­el FIFA-slut­run­de, som sa­et­ter alt an­det fod­bold på pau­se, hvis spor­ten skal ha­ve en frem­tid på det olym­pi­ske pro­gram. SOM DET ER nu, ri­si­ke­rer det, at bli­ve så helt igen­nem li­ge­gyl­digt, at va­er­di­en for­svin­der, og at in­gen al­li­ge­vel fø­ler, de be­hø­ver at kig­ge med. BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.