Op­le­ver Kuhn fuld op­bak­ning

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Der kom­mer ik­ke til at va­e­re no­gen Brønd­by-fans på la­eg­ter­ne til mor­gen­da­gens ’New Firm’ i Par­ken. Det skri­ver Brønd­by på sin hjem­mesi­de. Fan­se­ne har valgt at boy­kot­te der­by­et, ef­ter at FC Kø­ben­havn har på­lagt dem en mas­se re­strik­tio­ner – blandt an­det i for­hold til ti­fo-om­rå­det. Det sker som føl­ge af de skan­da­lø­se sce­ner ef­ter po­kal­se­mi­fi­na­len i Par­ken for en uge si­den, da en grup­pe bal­la­de­ma­ge­re fra ude­ba­ne­af­snit­tet over­dyn­ge­de FCK-spil­ler­ne med ka­ste­skyts. Klub­ben ac­cep­te­rer fan­se­nes be­slut­ning.

På trods af en el­lers ’kon­struk­tiv di­a­log’ med fan­grup­pe­rin­ger­ne er det med Brønd­bys ord ik­ke lyk­kes at bli­ve eni­ge med FC Kø­ben­havn, og der­for re­tur­ne­rer klub­ben de 1.400 bil­let­ter, som fan­se­ne har få­et stil­let til rå­dig­hed. Brønd­by blev til­budt 503 bil­let­ter ek­stra til et fa­mi­lie­af­snit uden de mest hardco­re fans, men det valg­te klub­ben an­gi­ve­ligt at tak­ke nej til, for­di den ik­ke kun­ne ga­ran­te­re for sik­ker­he­den. ’De­res valg’ FC Kø­ben­havns kom­mu­ni­ka­tions­chef, Jes Mor­ten­sen, fø­ler ik­ke, at hjem­me­hol­det er skyld i, at Brønd­by-fan­se­ne boy­kot­ter kam­pen.

»Det sy­nes vi be­stemt ik­ke. Vi vil ger­ne ha­ve et der­by med fans fra beg­ge hold og har end­da til­budt Brønd­by 503 bil­let­ter ek­stra, men det har Brønd­by sagt nej. Vi har for­søgt at lø­se pro­ble­mer­ne med de flag, som de ger­ne vil bru­ge, men vi har end­nu ik­ke få­et en for­kla­ring. Det er Brønd­bys be­slut­ning. Det er ik­ke no­get, som vi har valgt for dem,« si­ger han.

Det bli­ver sva­ert for par­ter­ne at fin­de en løs­ning, er­ken­der Jes Mor­ten­sen:

»Der er jo no­get prak­tisk i at ar­ran­ge­re så­dan en kamp, så vi er nødt til at iva­er­ksa­et­te en el­ler an­den plan. Der­for må vi ta­ge det her som de­res en­de­li­ge be­slut­ning og for­be­re­de os på, at der ik­ke kom­mer no­gen Brønd­by-fans.« DET SAG­DE STE­FAN ALFELT »På mandag ga­el­der det Elfsborg på ude­ba­ne, og det er al­tid sva­ert. Det ple­jer at bli­ve go­de kam­pe, når de to hold mø­des, men Elfsborg er et af de sva­e­re­ste hold at spil­le mod ude, og hvis Malmö ta­ber igen, vil der kom­me mas­siv kri­tik af Al­lan Kuhn og sport­s­chef Da­ni­el An­der­s­son. Det kan en­de med at bli­ve Kuhns sid­ste kamp.« PRES­SET

Al­lan Kuhn har haft en sva­er be­gyn­del­se i Alls­venskan i sit nye job som ch­eftra­e­ner for Malmö FF. To ne­der­lag i tre kam­pe er skidt, når man kom­mer med am­bi­tio­ner om at bli­ve svensk me­ster og har liga­ens stør­ste bud­get ef­ter to Cham­pions Le­ague-del­ta­gel­ser i tra­ek. Den dan­ske tra­e­ner er­ken­der, at der hvi­ler et stort pres på ham i hans nye rol­le. Men han af­vi­ser, at han al­le­re­de skul­le be­fin­de på ran­den af en fy­ring, så­dan som Af­ton­bla­dets man­ge­åri­ge fod­bold­kom­men­ta­tor Ste­fan Alfelt be­skrev det i tors­da­gens BT.

»Nej, det gør jeg ik­ke. Jeg sy­nes, at det var en un­der­lig ar­ti­kel, og jeg var lidt over­ra­sket. Jeg la­e­ser med vil­je ik­ke avi­ser­ne her­ov­re, men jeg ved da godt, at der er et stort for­vent­nings­pres. Jeg kend­te for­ud­sa­et­nin­ger­ne, da jeg sag­de ja til job­bet. Sid­ste år end­te med en skuf­fen­de fem­te­plads, og det skal vi for­bed­re. Jeg tror på, at det bli­ver en me­get li­ge tur­ne­ring, men vi skal en­de i top tre,« fast­slår Al­lan Kuhn.

Og så pe­ger han på, at han fak­tisk har få­et en ud­ma­er­ket start i den skån­ske tra­di­tions­klub. Først vandt Malmö de tre kam­pe i det ind­le­den­de grup­pe­spil i Svenska Cup’en. Så kør­te man GIF Sundsvall over 4-0 i kvart­fi­na­len, in­den man på ude­ba­ne vandt over Kal­mar i se­mi­fi­na­len. Det be­ty­der,

at man kan se frem til en fi­na­le på hjem­me­ba­ne 5. maj mod Häck­en. En sejr ud­lø­ser en bil­let til Eu­ro­pa Le­ague, så ’De Him­mel­blå’ al­li­ge­vel kan kom­me til at spil­le eu­ro­pa­ei­sk til ef­ter­å­ret, selv om man skuf­fe­de i Alls­venskan. For in­ef­fek­ti­ve for­an mål Al­li­ge­vel har Kuhn fuld for­stå­el­se for, at util­freds­he­den vok­ser i takt med ne­der­la­ge­ne i den nye sa­e­son.

»Fan­se­ne for­ven­ter ik­ke, at man ta­ber så man­ge kam­pe i be­gyn­del­sen af tur­ne­rin­gen. Vi har do­mi­ne­ret kam­pe­ne, og hvis man ser på sta­ti­stik­ken, har vi 36-13 i an­tal skud på mål i de tre kam­pe, selv om der står 6-6 i må­l­regn­ska­bet. Nor­malt vil­le vi ha­ve seks el­ler syv po­int ef­ter så­dan et over­tag, men vi har ik­ke va­e­ret ef­fek­ti­ve nok for­an mål,« kon­sta­te­rer den tid­li­ge­re as­si­stent­tra­e­ner i AaB, der er po­si­tivt over­ra­sket over ni­veau­et i Sve­ri­ge.

»Der er rig­tigt man­ge hold, som spil­ler pas­nings­spil, hvor man byg­ger op fra må­l­man­den – og­så op­ryk­ker­ne. Nog­le hold er me­get go­de på bol­den, og det ha­en­ger for­ment­lig sam­men med, at ni ud af 16 hold spil­ler på kunst­gra­es.«

Den dan­ske ch­eftra­e­ner, der af­lø­ste Dan­marks nye land­stra­e­ner, Åge Ha­rei­de, på po­sten, af­vi­ser, at han skul­le ma­er­ke no­get pres in­ter­nt. Det kom­mer kun fra me­di­er­ne.

»Jeg op­le­ver kun, at jeg har fuld op­bak­ning fra le­del­sen i klub­ben. Men jeg ved selv­føl­ge­lig godt, at vi ik­ke skal ta­be seks kam­pe i tra­ek. Men det kom­mer vi hel­ler ik­ke til. Må­ske skal man og­så hu­ske på, at Ju­ven­tus star­te­de sa­e­so­nen med to ne­der­lag, og si­den er det jo gå­et me­get godt,« si­ger han med hen­vis­ning til det ita­li­en­ske mester­hold, der fø­rer Se­rie A med seks po­int.

Kuhn kon­sta­te­rer, at han end­nu ik­ke har den trup, som han ger­ne vil spil­le med fremad­ret­tet. Der kom­mer til at ske nog­le ud­skift­nin­ger til som­mer.

»Jeg har kun va­e­ret med til at be­slut­te, at vi hen­te­de ’AC’ (An­ders Chri­sti­an­sen i Chie­vo, red.). Når man kom­mer ude­fra som ny tra­e­ner og over­ta­ger en trup, er der al­tid nog­le, som man ger­ne vil ha­ve byt­tet, og nog­le, som man ger­ne vil be­hol­de. Men det re­gu­le­rer vi først til som­mer. Nu ga­el­der det ba­re om at vin­de nog­le fod­bold­kam­pe.«

Malmö FF mø­der på mandag på ude­ba­ne Elfsborg, som og­så har ind­ledt sa­e­so­nen med en sejr og to ne­der­lag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.