Den hem­me­li­ge sen­sa­tion

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DER VAR NOK ik­ke man­ge, der be­ma­er­ke­de, at AFC Bour­ne­mouth ryk­ke­de op fra Le­ague One for tre år si­den. Det ske­te 20. april 2013 med en sejr på 3-1 over Car­lis­le. Der var sik­kert hel­ler ik­ke man­ge, der no­te­re­de sig nav­ne­ne på hol­dets for­svarska­e­de. Dem genop­fri­sker jeg li­ge: Si­mon Fran­cis, Ste­ve Cook, Tom­my Elp­hi­ck og Char­lie Da­ni­els.

Så skru­er vi ti­den frem til 9. april 2016. Vil­la Park i Bir­m­ing­ham. Bour­ne­mouth vin­der med 2-1 over Aston Vil­la og når op over de magi­ske 40 po­int, som na­er­mest gi­ver ma­te­ma­tisk sik­ker­hed for end­nu en sa­e­son i Pre­mi­er Le­ague. Hvem der spil­le­de i bag­ka­e­den? Ja, det gjor­de så­ma­end Si­mon Fran­cis, Ste­ve Cook, Tom­my Elp­hi­ck og Char­lie Da­ni­els.

På grund af Lei­cesters sen­sa­tio­nel­le før­ste­plads er den pra­e­sta­tion, lil­le AFC Bour­ne­mouth har ydet i den­ne sa­e­son, i no­gen grad gå­et un­der ra­da­ren, men jeg vil ha­ev­de, at Ed­die Howes mand­skab har va­e­ret en li­ge så sto­re over­ra­skel­se. Ik­ke mindst for­di der er så man­ge spil­le­re på Bour­ne­mouth-hol­det, der og­så var med i den tred­je­bed­ste ra­ek­ke for kun tre år si­den. Ud over den na­evn­te for­svars-kvar­ter var Marc Pugh, Har­ry Ar­ter, Lewis Grab­ban, Matt Rit­chie, Eu­nan O’Ka­ne og Shaun McDo­nald med til at sik­re sej­ren over Car­lis­le. Det vil si­ge, at der er 10 (!) af spil­ler­ne fra den­gang, som sta­dig er ta­et in­de om­kring første­hol­det i Bour­ne­mouth. Ma­na­ge­ren er og­så den sam­me.

Den slags er helt unikt i en­gelsk fod­bold, hvor det el­lers hed­der sig, at man skal bru­ge for­skel­li­ge ty­per til at lø­se de op­ga­ver, som Bour­ne­mouth har stå­et over for i de se­ne­ste tre sa­e­so­ner. Hvor ud­for­drin­ger­ne har va­e­ret op­ryk­ning fra Le­ague One, op­ryk­ning fra the Cham­pions­hip og i den­ne sa­e­son over­le­vel­se i Pre­mi­er Le­ague. Men Bour­ne­mouth har kla­ret det he­le med en stam­me af de sam­me spil­le­re.

For tre år si­den måt­te fod­bold­fol­ket spør­ge sig selv, hvor­dan den lil­le klub fra den en­gel­ske syd­kyst dog skul­le kla­re sig i den na­est­bed­ste ra­ek­ke. I dag spør­ger man sig, hvor­dan den lil­le klub dog har kun­net etab­le­re sig i Pre­mi­er Le­ague.

Jeg har va­e­ret til fod­bold i Bour­ne­mouth, som ik­ke er no­gen lil­le by. Det er en by med na­e­sten 200.000 ind­byg­ge­re, der lig­ger et par ti­mers tog­tur syd­vest for Lon­don. Bour­ne­mouth er en stor turist­by, men det er ik­ke no­gen stor fod­bold­by. El­ler skul­le man si­ge: Det var ik­ke no­gen stor fod­bold­by.

Bour­ne­mouth har hel­ler ik­ke no­get stort sta­dion. Vi­ta­li­ty Sta­di­um er min­dre end sta­dio­ner­ne i bå­de Aal­borg, Oden­se og Es­b­jerg og det su­ve­ra­ent mind­ste i Pre­mi­er Le­ague. Fak­tisk hav­de Bour­ne­mouth i op­ryk­nings­sa­e­so­nen na­est­fa­er­re­st (!) til­sku­e­re af al­le klub­ber­ne i den na­est­bed­ste ra­ek­ke. For­di der ik­ke kun­ne va­e­re fle­re.

Ka­pa­ci­te­ten på Vi­ta­li­ty Sta­di­um, det tid­li­ge­re De­an Court, er nem­lig på søl­le 11.464 til­sku­e­re. Der kan va­e­re cir­ka dob­belt så man­ge på Li­ber­ty Sta­di­um i Swan­sea, som er det na­est­mind­ste sta­dion i Pre­mi­er Le­ague. Den dag, jeg var på Vi­ta­li­ty Sta­di­um, blev ma­eg­ti­ge Man­che­ster Uni­ted be­sej­ret med 2-1. ALT OM­KRING BOUR­NE­MOUTH og Pre­mi­er Le­ague er i vir­ke­lig­he­den na­tur­stri­digt. Og når man kig­ger på for­lø­bet af klub­bens de­but­sa­e­son, bli­ver det ik­ke min­dre sen­sa­tio­nelt. Den må­ske al­ler­vig­tig­ste for­kla­ring på Lei­cesters suc­ces er jo, at trup­pen stort set har va­e­ret forskå­net for ska­der og har kun­net stil­le med sam­me hold gen­nem he­le sa­e­so­nen. Her har det mod­sat­te na­er­mest va­e­ret til­fa­el­det for Bour­ne­mouth.

Op til sa­e­so­nen fo­re­tog Ed­die Howe to sto­re spil­ler­hand­ler. Han hen­te­de Tyro­ne Mings i Ipswich for ot­te mio. pund og Max-Alain Gra­del i Saint-Étien­ne for syv mio. pund. De blev beg­ge to ska­det i den sam­me kamp – i øv­rigt mod Lei­ce­ster – i au­gust. Mings er sta­dig ude, mens Gra­del net­op er kom­met til­ba­ge. Og ik­ke nok med det. I slut­nin­gen af sep­tem­ber røg og­så Cal­lum Wil­son på la­za­ret­tet. Han var el­lers star­tet for­ry­gen­de og var top­sco­rer i he­le Pre­mi­er Le­ague, da han blev ska­det. Cal­lum Wil­son fik først co­me­ba­ck i sid­ste mi­nut af sid­ste we­e­kends kamp mod Aston Vil­la. Det vil si­ge, at tre af trup­pens mest mar­kan­te spil­le­re har va­e­ret ude i et mini­mum et halvt år.

Den sid­ste po­in­te er den bed­ste, for mod al­le dis­se od­ds har det ken­de­teg­net den un­ge ma­na­ger Ed­die Howe, at han har na­eg­tet at gå på kom­pro­mis med sin spil­lestil. Un­der sin op­sti­gen fra de la­ve­re ra­ek­ker blev Bour­ne­mouth kendt for at va­e­re et me­get spil­lesta­er­kt, tek­nisk dyg­tigt hold med et of­fen­sivt tan­kesa­et. Så­le­des score­de man he­le 98 mål i op­ryk­nings­sa­e­so­nen 2014/15.

»Vi aen­drer ik­ke på vo­res stil,« prok­la­me­re­de den kun 38-åri­ge Howe in­den sa­e­son­star­ten, og han gen­tog det med et end­nu stør­re ef­ter­tryk, da Bour­ne­mouth tab­te to gan­ge 1-5 til Tot­ten­ham og Man­che­ster Ci­ty i ef­ter­å­ret. Hvor al­le an­dre el­lers an­be­fa­le­de ham at la­eg­ge et stør­re fo­kus på den­fen­si­ven.

Der er san­de­lig og­så man­ge, som har an­be­fa­let ham at hen­te nog­le me­re etab­le­re­de nav­ne til for­svarska­e­den, ef­ter­hån­den som klub­bens øko­no­mi blev stør­re, og mod­stan­der­ne blev sta­er­ke­re, men og­så her har Ed­die Howe in­si­ste­ret på at la­de det kom­me an på en prø­ve. Og mon ik­ke han har smilet stort over det mål, som Bour­ne­mouth sat­te ind til 1-0 mod Vil­la.

Det score­de Ste­ve Cook med ha­e­len på en af­le­ve­ring fra Si­mon Fran­cis.

LØRDAG 16. APRIL 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.