Der­for vin­der Red Bull over Re­nault

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UMID­DEL­BART LIG­NER DET en­hver bil­fa­briks va­er­ste Formel 1-ma­re­ridt: Re­nault lig­ger in­den Ki­nas Grand Prix på tred­jesid­ste­plad­sen i kon­struk­tør-VM med nul po­int – Red Bull, der kø­rer med pra­e­cis sam­me mo­to­rer, lig­ger num­mer tre med 24 po­int.

Det er na­er­mest uhørt, at et fa­brik­s­team ta­ber til et kun­de­team, for fa­brik­ken har al­tid bed­re res­sour­cer end kun­der­ne. Og selv­om mo­to­rer­ne i prin­cip­pet er iden­ti­ske, vil der al­tid va­e­re nog­le, der yder lidt fle­re he­ste­kra­ef­ter end an­dre. Og hvem snup­per dem, når de rul­ler af sam­lebån­det? Fa­brik­kens selv na­tur­lig­vis.

Der­for spil­ler Mer­ce­des-hol­de­ne, Wil­li­ams og For­ce In­dia, al­tid en se­kun­da­er rol­le i for­hold til Mer­ce­des’ eget team Og der­for kom­mer Fer­ra­ri-kun­der­ne Sau­ber og Haas al­drig i na­er­he­den af ’Den Stej­len­de Hingsts’ eg­ne bi­ler. NÅR RED BULL ind­til nu al­li­ge­vel har ban­ket Re­nault, kan det kun skyl­des to fak­to­rer: Chas­si­set (’bi­len’) og/el­ler kø­rer­ne. Beg­ge de­le er pin­ligt for fa­brik­ken. På grund af si­ne stør­re res­sour­cer, og for­di man fra før­ste fa­erd har kun­net til­pas­se bil og mo­tor, bur­de fa­briks­bi­len va­e­re hur­tigst.

Det er og­så pin­ligt, hvis det er kø­rer­ne, det kni­ber med. Det ty­der jo på, at fa­brik­ken trods si­ne stør­re res­sour­cer har valgt for­kert, og kun­de­tea­met har valgt rig­tigt. HVAD ER TIL­FA­EL­DET i Red Bull/ Re­nault-for­hol­det? Lad mig ta­ge kø­rer­ne først. Red Bull har med Da­ni­el Ric­ci­ar­do en po­ten­ti­el su­per­star og med Da­ni­il Kvy­at en kø­rer, der sta­dig er sva­er at vur­de­re. Men det er et li­ne-up ,Red Bull selv har ud­vik­let og valgt.

Jeg er ik­ke sik­ker på Ke­vin Magnus­sen/Jo­ly­on Pal­mer er Re­naults dream-team. Dan­ske­ren er ef­ter min me­ning på ni­veau med Ric­ci­ar­do – mindst. Han har sta­dig me­get at be­vi­se, og 2016 bli­ver af­gø­ren­de for hans Formel 1-frem­tid, men han er i det mind­ste en kø­rer, Re­nault-le­del­sen selv har valgt. Da man valg­te at skil­le sig af med Pa­stor Mal­do­na­do, var K-Mag første­val­get (nej – det var ik­ke Stof­fel Van­do­or­ne. Den mis­for­stå­el­se bur­de va­e­re ryd­det af vej­en).

Men Jo­ly­on Pal­mer er (som Mal­do­na­do var det) en del af ’ar­ve­god­set’ ef­ter det Lo­tus-team, Re­nault over­tog kort før jul.

Og det sam­me er til­fa­el­det med bi­len. Selv­om den har få­et ny mo­del­be­teg­nel­se, en flot gul la­ke­ring og di­ver­se nye stum­per, er der i høj grad ta­le om Lo­tus’ 2015-mo­del, der blev teg­net til en Mer­ce­des-mo­tor. Det be­ty­der, at man ik­ke har kun­net ud­nyt­te en af fa­brik­s­team­sets stør­ste for­de­le: Ev­nen til at til­pas­se bil og mo­tor op­ti­malt til hin­an­den.

Og der­for er ik­ke un­der­ligt, at fa­brik­s­tea­met Re­nault i øje­blik­ket hal­ter ef­ter kun­de­tea­met Red Bull. Det er mod al lo­gik, men Red Bulls bil er i langt hø­je­re grad end Re­naults egen til­pas­set mo­to­ren.

Og mens Red Bull-ra­ce­ren er ud­vik­let un­der de­sign-troldmanden Adri­an Newey og med et for et kun­de­team enormt bud­get, er Re­naul­tra­ce­ren skabt af et kri­se- og kon­kurs-tru­et Lo­tus-team. DET NU­VA­E­REN­DE STYR­KE­FOR­HOLD mel­lem Re­nault og Red Bull er ude­luk­ken­de et ud­tryk for den genop­byg­nings­fa­se, den fran­ske fa­brik er i gang med. På lidt la­en­ge­re sigt vil det na­tur­li­ge for­hold mel­lem fa­briks- og kun­de­team bli­ve genop­ret­tet.

Til den tid – må­ske al­le­re­de i 2018 – vil Re­nault va­e­re et top­team, der ka­em­per med om VM-tit­ler­ne. Me­get ger­ne med K-Mag som den ene kø­rer. PE­TER NY­GAARD, BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.