K-Mag hå­ber hel­det ven­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UHEL­DET Ke­vin Magnus­sens uhelds­sti­me fort­sa­et­ter. Ef­ter punk­te­rin­gen i Au­stra­li­en og mis­for­stå­el­sen om­kring kon­trol­vej­nin­gen i Ba­hrain, blev han her i Ki­na ramt af et dra­ma­tisk sam­men­brud i bag­hjuls­op­ha­en­get i den før­ste tra­e­ning (FP1). »Det var som om, den tab­te et hjul – med 300 km/t. Jeg sy­nes først, at jeg hav­de kon­trol over tin­ge­ne, men selv­føl­ge­lig be­gynd­te bi­len at gø­re un­der­li­ge ting, når det ik­ke var al­le hjul, der hav­de kon­takt med as­fal­ten. Når den slags sker, fø­les mu­rer­ne langs ba­nen plud­se­lig me­get ta­et på,« for­tal­te Magnus­sen.

»Det he­le blev re­vet i styk­ker – op­ha­en­get, bag­hju­let, da­ek­ket, bag­vin­gen. Men jeg var så ta­et på pit­ten, at jeg lang­somt kun­ne kø­re til­ba­ge til me­ka­ni­ker­ne,« fort­sat­te Magnus­sen, der re­tur­ne­re­de til pit­ten på to hjul.

»Der var så me­get, der var slå­et i styk­ker, at me­ka­ni­ker­ne ik­ke kun­ne nå at få bi­len re­pa­re­ret til den an­den tra­e­ning,« sag­de dan­ske­ren. Kom­met bag­ud Mens Ke­vin Magnus­sen slet ik­ke fik sat en tid un­der gårs­da­gens to tra­e­nin­ger, kom hans team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer op på i alt 48 om­gan­ge og 15. hur­tig­ste tid.

»Jeg er kom­met no­get bag­ud,« in­drøm­me­de Magnus­sen.

»Men der er ik­ke så me­get at gø­re ved det – jeg må ta­ge det, som det kom­mer. Der er me­get, der ty­der på, at det bli­ver regn­vejr lørdag (i dag, red.), og det vil bå­de va­e­re godt og skidt. Det vil va­e­re godt i for­hold til at ju­ste­re bi­len til kva­li­fi­ka­tio­nen, for med hen­syn til regn­vej­rs set-up’et star­ter vi al­le fra sam­me ud­gangs­punkt. Men det vil va­e­re skidt i for­holdt til lø­bet søn­dag, hvor det ser ud til at bli­ve tør­vejr. Her vil jeg va­e­re me­get dår­ligt for­be­redt, for jeg har ik­ke haft tid til at fin­de et tør­vej­rs set-up,« si­ger han.

»Jeg har va­e­ret uhel­dig i Au­stra­li­en, Ba­hrain og her i Ki­na, og det er surt. Men jeg va­el­ger at se op­ti­mi­stisk på det: Når hel­det ven­der, vil jeg va­e­re fly­ven­de. Så har jeg op­brugt min uhelds-kvo­te for 2016.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.