Må man la­de sig skil­le?

BT - - WEEKEND -

Sva­ret sy­nes en­ty­digt at va­e­re ja. I hvert fald kom­mer 46 pct. af al­le ae­g­te­par frem til den kon­klu­sion. Og så al­li­ge­vel... For reg­len ga­el­der ik­ke al­le. Fak­tisk må man ik­ke for­la­de en syg part­ner. I hvert fald ik­ke uden at fø­le skyld og skam. Det op­le­ve­de Met­te Li­ne Bo­serup, da hun gik fra sin mand. Met­te Li­ne og Kri­sti­an Bo­serup var lyk­ke­ligt gift og hav­de in­gen pla­ner om at for­la­de hin­an­den. Ik­ke før Kri­sti­an Bo­serup som 39-årig fik en blod­prop og blev hjer­neska­det. Det var en ulyk­ke. In­gen var skyld i den. Men blod­prop­pen aen­dre­de ham. Og hen­de. Og vig­tigst af alt – den aen­dre­de ka­er­lig­he­den imel­lem dem. Der­for har Met­te Li­ne Bo­serup for­ladt sin mand. Det er han – og hun – ked af. Det har men­ne­sker om­kring dem re­a­ge­ret vold­somt på. Selv har hun va­e­ret i syv sind, om hun kun­ne til­la­de sig at gå fra ham. I ma­ga­si­net forta­el­ler de beg­ge om ulyk­ken og om de sva­e­re valg, der fulg­te i dens kølvand. Vi har og­så spurgt en te­o­log og en par­te­ra­pe­ut, om hvor langt ka­er­lig­he­den skal kun­ne stra­ek­ke sig. La­es med og bliv klo­ge­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.