V

BT - - WEEKEND -

ita­mi­ner har for­skel­li­ge funk­tio­ner i vo­res krop. Bl.a. dan­ner de en­zy­mer, der ned­bry­der og for­dø­jer vo­res mad og hor­moner, der hol­der krop­pen og im­mun­sy­ste­met sundt. Of­te hø­rer vi, at det ik­ke er nød­ven­digt med kost­tilskud. Det er ik­ke kor­rekt. Den dan­ske kost er alt for rig på kød, kar­to­f­ler og sovs, men fat­tig på fri­ske grønt­sa­ger og frugt, der in­de­hol­der vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler. Når krop­pen (cel­ler­ne) får de na­e­rings­stof­fer, den har brug for, kan vi und­gå over­va­egt. Men det me­ste af den mad, vi spi­ser, er var­me­be­hand­let, d.v.s. at na­e­rings­stof­fer­ne na­er­mest er ‘var­met ud’ af fø­de­va­rer­ne. Det kan ses på va­eg­ten. Vi spi­ser for at få na­e­ring til cel­ler­ne. Er der ik­ke nok na­e­ring, for­di ma­den er var­me­be­hand­let, re­a­ge­rer krop­pen med ny sult. Man kan sag­tens spi­se en stor po­r­tion pas­ta med kødsau­ce kl. 18.00. Men al­le­re­de kl. 20.00 ha­ve ‘hul i ma­ven’ og igen fø­le sult. Det er ik­ke ma­eng­den af mad, der af­gør vo­res ma­et­heds­for­nem­mel­se, men kva­li­te­ten af de na­e­rings­stof­fer der er i ma­den.

Mad, der er var­me­be­hand­let, mi­ster na­e­rings­stof­fer, der el­lers kun­ne sør­ge for en god ener­giomsa­et­ning i cel­ler­ne og øge stof­skif­tet.

De vig­ti­ge vi­ta­mi­ner

Der fin­des to ty­per af vi­ta­mi­ner: De vandop­lø­se­li­ge – B og C- vi­ta­mi­ner. Og de fedt­op­lø­se­li­ge – A, D, E og Kvi­ta­mi­ner. Vi skal ha­ve beg­ge ty­per, helst hver dag. Får vi for me­get af de fedt­op­lø­se­li­ge, depo­ne­res de i krop­pen. Får vi for me­get af de vandop­lø­se­li­ge, ud­skil­les de via urin. Så la­en­ge vi spi­ser vo­res vi­ta­mi­ner gen­nem ma­den, får vi ik­ke for man­ge. Spi­ser vi kost­tilskud, kan vi få for me­get, men der skal ret sto­re ma­eng­der til.

Når vi spi­ser kost­tilskud, f.eks. Avi­ta­min – som et iso­le­ret til­skud – (og ik­ke i en kom­bi­na­tionspil­le, med an­dre vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler og fedt­sy­rer), bør pil­len ta­ges i for­bin­del­se med et må­l­tid, for at sik­re, at den bli­ver op­ta­get. Spi­ser man ik­ke øko­lo­gisk, kan det va­e­re for­nuf­tigt at ta­ge et til­skud af al­le vi­ta­mi­ner (og mi­ne­ra­ler). Da vi of­te spi­ser frugt fra an­dre lan­de, der er mod­net på vej her­til, er der fa­er­re vi­ta­mi­ner i, end hvis frug­ten var mod­net na­tur­ligt via so­lens strå­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.