I

BT - - WEEKEND -

andv@bt.dk med­gang i mod­gang. I kir­ken lover vi høj­ti­de­ligt at el­ske hin­an­den – bå­de i lyk­ke og ulyk­ke. Men hvad sker der, når ly­net slår ned fra en ly­se­blå him­mel? Når al­vor­lig syg­dom er skyld i, at din part­ner ik­ke la­en­ge­re er den sam­me?

Hvor langt kan og skal ka­er­lig­he­den hol­de?

Over 120.000 men­ne­sker i Dan­mark le­ver med en hjer­neska­de – stør­ste­delen som føl­ge af en blod­prop el­ler en blød­ning i hjer­nen. Yder­li­ge­re ca. 100.000 per­so­ner er ramt af de­mens, her­un­der alzhei­mers, og sk­lero­se. Al­le er syg­dom­me, der kan aen­dre livsvil­kå­re­ne mar­kant og ven­de op og ned på hver­da­gen, bå­de for den der bli­ver syg, men og­så for hans el­ler hen­des part­ner.

Når ulyk­ken ram­mer, op­står der en kri­se.

»I før­ste om­gang er fo­kus al­tid på den sy­ge, men part­ne­ren er jo og­så i kri­se. For he­le de­res vir­ke­lig­hed bli­ver an­der­le­des,« si­ger par­te­ra­pe­ut Camilla Kramvig, der er ud­dan­net cand. pa­ed. psyk. fra Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Husk re­la­tio­nen

Når ly­net slår ned er der stor sand­syn­lig­hed for, at det går ud over for-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.