M

BT - - WEEKEND -

an­ge men­ne­sker har et ta­et for­hold til de­res so­fa. De ple­jer det dag­ligt. Har din­ner-da­tes med so­fa­en og ny­der ger­ne de sid­ste ti­mer af da­gen i sel­skab med den.

Nu vil jeg ik­ke ta­le dår­ligt om so­fa­en – jeg hol­der selv me­get af min. Men det er ba­re en so­fa. Den har ik­ke magi­ske kra­ef­ter, som hol­der dig fastlåst.

Pro­ble­met er, at vi er til­fred­se med at sid­de i den. Vi har det godt med at hyg­ge in­den­for, hvor der er varmt og tørt.

Vil du igang med at tra­e­ne, skal du over­hø­re bå­de de po­si­ti­ve sig­na­ler i din krop, der forta­el­ler, at din nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion er god. Og du skal over­vin­de de ne­ga­ti­ve sig­na­ler, der er for­bun­det med at skul­le rej­se sig og kom­me ud i kul­den.

Når først du er kom­met ud, vil de selv­sam­me san­ser sen­de dig po­si­ti­ve sig­na­ler, og en­dor­fi­ner vil sør­ge for, at du og­så er glad ef­ter tra­e­nin­gen. Det er der­for sel­ve rej­sen – fra so­fa­en til dø­ren – der er den la­eng­ste.

Men­ne­sket har en ten­dens til at over­lo­a­de vo­res ho­ve­d­er. Vi over­ve­jer, genover­ve­jer og ta­en­ker li­ge én ek­stra gang, in­den vi fo­re­ta­ger en hand­ling. Som børn har vi la­ert, at det er vig­tigt at ta­en­ke, før man ta­ler. Men når det ga­el­der tra­e­ning, er det hand­ling – ik­ke tan­ker – der gør for­skel­len. Får tan­ker­ne først plads, for­svin­der hand­lin­gen of­te. Vi er van­vit­tigt go­de til at over­ta­le os selv til at bli­ve i so­fa­en el­ler un­der dy­nen.

Min egen in­dre stem­me ly­der me­get over­be­vi­sen­de kl. 5.00 om mor­ge­nen, når den si­ger: ’Det er vig­tigt med mas­ser af søvn, Tanja. La­eg dig til at sove igen. Husk re­sti­tu­tion er grund­ste­nen for for­bed­ring. Du kan ba­re svøm­me se­ne­re’.

Tra­en når du vil

Spørgs­må­let er, om nog­le tids­punk­ter er bed­re end an­dre til tra­e­ning. På grund af hor­moner og vo­res døgn­ryt­me pra­este­rer vi fy­si­o­lo­gisk set bedst om af­te­nen. Men dét er af langt min­dre be­tyd­ning end vo­res in­di­vi­du­el­le pra­e­fe­ren­cer for tra­e­ning. Med an­dre ord: Det bed­ste tids­punkt at tra­e­ne er dét, som pas­ser dig bedst. For nog­le er det om mor­ge­nen, for an­dre ef­ter ar­bej­de og for an­dre igen sent om af­te­nen. Find dit fo­re­truk­ne tids­punkt og plan­la­eg din tra­e­ning ef­ter det. Så er der stør­re chan­ce for suc­ces.

Er du ’ale­ne­fora­el­der’ kan det va­e­re sva­ert at fin­de tid til at tra­e­ne. Så la­en­ge dit barn kan kom­me med i ba­byjog­ge­ren, er det ba­re om at kom­me af­sted. Se­ne­re kan dit barns le­ge­af­ta­ler bli­ve din smut­vej til ale­ne­tid. Ud­nyt da­ge, hvor bør­ne­ne har af­ta­ler til at få tra­e­net. El­ler sørg for at dit barn går til en fy­sisk ak­ti­vi­tet, f.eks. svøm­ning, og slå to flu­er med ét sma­ek. Dit barn la­e­rer at svøm­me, og du kan kan en­ten selv at hop­pe i bas­si­net el­ler ta­ge en lø­be­tur imens. Husk: Selv 20 mi­nut­ters tra­e­ning er bed­re end in­gen tra­e­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.