Hi­sto­ri­en om en hø­ne­mor

Ny bog om en svag mor og en sta­erk dat­ter. Kir­sten Thorup skri­ver frem­ra­gen­de om mo­der­ka­er­lig­hed

BT - - WEEKEND -

til­ba­ge, når man tra­ek­ker net­tova­eg­ten fra brut­tova­eg­ten på en va­re el­ler en last. Det er em­bal­la­gens el­ler trans­port­mid­lets va­egt. Og det er sna­re­re den­ne be­tyd­ning, der ken­de­teg­ner Thorups Ta­ra: Hun er en tom skal, et hyl­ster, som an­dre kan put­te de­res pro­jek­tio­ner ind i. Og det gør de. Strøm­men af ma­end, der pas­se­rer gen­nem Ta­ras liv, er lind. Hun bli­ver gravid med den evigt om­flak­ken­de kunst­fo­to­graf To­re og står ale­ne med Si­ri. In­gen støt­ter hen­de. Si­ri fjer­nes, men kom­mer til­ba­ge. Ta­ra el­sker hen­de over alt på jor­den, men kan ik­ke øse af sin ka­er­lig­hed. Ta­ra for­svin­der ned i en sta­digt stør­re pøl af en­som­hed, al­ko­hol og ner­vepi­l­ler, Si­ri ud i punk­be­va­e­gel­sen og kun­sten. Si­ri ar­bej­der på at kom­me overens med sit op­hav gen­nem kun­sten. Et af hen­des va­er­ker er en vi­deo­in­stal­la­tion, der vi­ser en udsu­l­tet hø­ne for­gri­be sig på sit eget aeg. Men yder bud­ska­bet Ta­ra ret­fa­er­dig­hed? Hen­des ka­er­lig­hed til Si­ri er li­ge så stor som mo­de­rens i H.C. An­der­sens even­tyr om en mors kamp for at vri­ste sit barn fra dø­den. Ta­ra har ba­re ik­ke sam­me sta­er­ke vil­je.

Kir­sten Thorup forta­el­ler ’Erin­dring om ka­er­lig­he­den’ fra Ta­ras syns­vin­kel, men gi­ver ef­ter­hån­den og­så plads til Si­ris per­spek­tiv. Ro­ma­nen er på én gang skån­sels­løs i sin skil­dring af Ta­ras svigt og mag­tes­løs­hed, men og­så med en nu­an­ce­ret sans for så­vel de skar­pe kan­ter som de skrø­be­li­ge for­bin­del­ser, der ken­de­teg­ner et kom­pli­ce­ret mor-dat­ter­for­hold. Den­ne ro­man skal kan­di­de­re til Årets Bog. Ti­tel: For­fat­ter: Pris: For­lag:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.