’Jeg lyt­ter kun til David Bowie’

Men Chri­sti­an Bor­re­gaard, der er ny va­ert for TV2s bo­lig­pro­gram ’Be­lig­gen­hed, be­lig­gen­hed, be­lig­gen­hed’, er el­lers mest til ro­ck

BT - - WEEKEND - Hvad er din ynd­lings­mu­sik? Hvad har du se­ne­st set i bi­o­gra­fen? Hvad er din fa­vo­rit­film? Hvil­ken kon­cert har du se­ne­st va­e­ret til? Fri­tidsjob: Ak­tu­el: Hvad er din fa­vo­rit­kon­cert? Hvad ser du al­tid i tv? Hvad ser du al­drig i tv?

Bowie. Jeg har al­tid syn­tes, at han var en af de stør­ste kunst­ne­re no­gen­sin­de. Hans død gav an­led­ning til et gen­hør med isa­er 70er-ud­gi­vel­ser­ne.« »Jeg hø­rer na­e­sten kun ro­ck. Jeg er jo ef­ter­hån­den ik­ke helt ung me­re (la­es na­e­sten 40, red.). Jeg hø­rer na­e­sten kun mu­sik fra min ung­doms­tid – 70er­ne, 80er­ne og til dels 90er­ne, hvor jeg sy­nes, at den al­ler­bed­ste ro­ck blev la­vet. Jeg er bl.a. ka­em­pe­ma­es­sig fan af Qu­e­en, og Fred­die Mercury står for mig som den al­ler­stør­ste kunst­ner no­gen­sin­de. Der­u­d­over er jeg for­san­ger i et Guns N’ Ro­ses ko­pi­band, hvor jeg for­sø­ger at bra­e­ge de hø­je to­ner ud som en Axl wan­na­be. Long story short – jeg kan li’ ro­ck.« »Jeg vil­le øn­ske, at jeg kun­ne si­ge, at jeg hav­de set en lidt me­re fin­kul­tu­rel film – men jeg så alt­så ’Bat­man vs Su­per­man’ sam­men med min ae­ld­ste og bed­ste ven Lars. Vi har en brist i for­hold til film, hvor man ik­ke skal ta­en­ke for me­get over hand­lin­gen.« »Jeg har ik­ke en egent­lig ynd­lings­film, men er me­get til tri­lo­gi­er f.eks. ’God­fat­her’-fil­me­ne, ’Ba­ck to the fu­tu­re’se­ri­en, ’Star Wars’. Og helt ge­ne­relt film, som min ko­ne ik­ke gi­der at se, for­di de er for plat­te. Al­le Mon­ty Pyt­hons film er et godt ek­sem­pel.« »Det er pin­ligt, men jeg har ik­ke va­e­ret til kon­cert i snart et år. Sidst var til ’He­de Ryt­mer’ i Sil­ke­borg, som er en fed festi­val over en hel we­e­kend med mas­ser af kunst­ne­re. Kim Lar­sen luk­ke­de af, så det er nok ham, jeg så sidst. Og så var jeg jo og­så til Dizzy Mizz Lizzy-kon­cert, kom­mer jeg li­ge i tan­ke om. Fan­ta­stisk at se dem igen, ef­ter de for 20 år si­den tur­ne­re­de med ’Rotator’. Jeg gla­e­der mig me­get til de­res nye al­bum, som er li­ge på trap­per­ne.« »Jeg har haft ad­skil­li­ge kon­cer­tø­je­blik­ke som har va­e­ret helt i top: Rol­ling Sto­nes og AC/DC i Hor­sens, Iron Mai­den i O2 Are­na i Ham­borg, Paul McCart­ney i Par­ken – for at na­ev­ne nog­le få. Men det nok stør­ste øje­blik var til Qu­e­en + Adam Lampart for­ri­ge år i Jy­ske Bank Boxen, da Fred­die plud­se­lig to­ne­de frem på storska­er­men og sang med på ’Love of my li­fe’ – dér fa­el­de­de jeg sgu en lil­le tå­re.« »Jeg ser me­get for­skel­ligt, men kan godt li­de do­ku­men­tar­pro­gram­mer med hi­sto­risk ind­hold – så den står me­get på Di­scove­ry. Der­u­d­over ser jeg ’Størst’ på TV2 og en del cy­kel­løb. Jeg er umu­lig at va­e­re i na­er­he­den af, når der er Tour de Fran­ce. Og Formel 1 – nu, hvor vi har en dan­sker med igen. Det er så sejt.« »Re­a­li­ty-tv ser jeg stort set al­drig. Det ta­et­te­ste, jeg kom­mer på, er ’Land­mand sø­ger ka­er­lig­hed’ på TV2 med Le­ne Bei­er. Hun er rig­tig god.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.