Ale­xan­dra kan ån­de let­tet op

BT - - NYHEDER -

MIL­LI­O­NER med skils­mis­sen mel­lem gre­vin­den og prins Jo­a­chim.

»Der lig­ger en af­ta­le i for­hold til den nu­va­e­ren­de af­løn­ning, og vi står ved vo­res af­ta­ler. Der­for er vi imod En­heds­li­stens for­slag,« si­ger det Kon­ser­va­ti­ve Fol­ke­par­tis po­li­ti­ske ord­fø­rer Mai Merca­do til BT.

Dansk Fol­ke­par­ti bak­ker hel­ler ik­ke op om En­heds­li­stens for­slag.

»Det er helt op til kon­ge­hu­set at be­stem­me, hvem der skal ha­ve apa­na­gen,« si­ger Dansk Fol­ke­par­tis kul­tu­r­ord­fø­rer Alex Ahrendt­sen til BT og hen­vi­ser til Sø­ren Es­per­sens (DF) svar til Face­book­grup­pen ’Smid Gre­vin­den af fi­nans­lo­ven’.

Hos bå­de Li­be­ral Al­li­an­ce og Al­ter­na­ti­vet har man end­nu ik­ke ta­get stil­ling til for­sla­get. Der lig­ger en af­ta­le i for­hold til den nu­va­e­ren­de af­løn­ning, og vi står ved vo­res af­ta­ler. Der­for er vi imod En­heds­li­stens for­slag Kon­ser­va­ti­ves Fol­ke­par­tis po­li­ti­ske ord­fø­rer Mai Merca­do

»Det er ik­ke no­get, vi har dis­ku­te­ret end­nu. Det står ik­ke li­ge øverst på vo­res agen­da at dis­ku­te­re kon­ge­hu­set,« si­ger Al­ter­na­ti­vets kul­tu­r­ord­fø­rer Ras­mus Nordq­vist. Kon­ge­hu­set må selv be­ta­le Dan­sker­ne har til gen­ga­eld ta­get stil­ling. En me­nings­må­ling, som TNS Gal­lup sid­ste år har la­vet for BT, vi­ste, at na­e­sten 80 pct. af dan­sker­ne men­te, at år­pen­ge­ne skul­le fjer­nes fra den tid­li­ge­re så po­pu­la­e­re prin­ses­se.

SF lig­ger iføl­ge Face­book­grup­pen ’Smid Gre­vin­den af fi­nans­lo­ven’ på linje med fler­tal­let af dan­sker­ne og En­heds­li­sten.

»Jeg me­ner ik­ke gre­vin­den bør va­e­re på fi­nans­lo­ven. Kon­ge­hu­set må selv da­ek­ke de for­skel­li­ge roy­a­les ud­gif­ter ud af Dron­nin­gens apa­na­ge, og så må Dron­nin­gen jo selv vur­de­re, hvem der yder en ind­sats, som bør da­ek­kes af hen­des apa­na­ge. Desva­er­re tror jeg ik­ke, det­te syns­punkt har op­bak­ning i Fol­ke­tin­get på nu­va­e­ren­de tids­punkt,« har SFs fi­nansord­fø­rer Jonas Da­hl sva­ret face­book­grup­pen.

En­heds­li­sten luf­te­de for­sla­get i går, ef­ter at det i be­gyn­del­sen af ugen kom frem, at gre­vin­den en­de­lig hav­de få­et solgt sin mon­da­e­ne vil­la på Øster­bro, der var sat til salg med et pris­skilt på 25 mio. kr. En for­mue, Ale­xan­dra kan stik­ke i lom­men, ef­ter­som hun fik vil­la­en fora­e­ren­de ef­ter skils­mis­sen fra prins Jo­a­chim i 2005.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.