PO­LI­TI­ET SLÅR

BT - - NYHEDER -

SVIGT nej, og hvor vi er la­en­ge­re om at kom­me frem, rin­ge til­ba­ge el­ler få af­slut­tet en sag. Hver dag er vi nødt til at ta­ge en ben­hård vur­de­ring af vo­res re­sur­ser og, hvil­ke op­ga­ver der kan ven­te. Indbrud og per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet bli­ver pri­o­ri­te­ret hø­jest, hvor­i­mod det godt kan ta­ge la­en­ge­re tid at ef­ter­be­hand­le fa­erds­elsuheld el­ler gi­ve bø­de­for­la­eg for be­sid­del­se af hash,« si­ger Claus Da­nø. Ta­e­rer hårdt på be­tjen­te­ne Be­tjen­te­nes over­ar­bejds­puk­kel som føl­ge af de man­ge ek­stra op­ga­ver i for­bin­del­se med flygt­nin­ge­strøm­men og det for­hø­je­de ter­r­or­be­red­skab er iføl­ge Ritzau nå­et op på over 400.000 ti­mer. Po­li­ti­for­e­nin­ger­ne op­le­ver al­le, at de man­ge over­ar­bejds­ti­mer og skif­ten­de ar­bejds­ti­der ta­e­rer hårdt på be­tjen­te­ne.

På Sydsja­el­land og Lol­land-Fal­ster med­fø­rer ar­bejds­pres­set et sti­gen­de sy­ge­fra­va­er. Fle­re er lang­tids­sy­ge­meld­te med stress, og iføl­ge den lo­ka­le po­li­ti­for­mand går 34 af hans kol­le­ger li­ge nu til psy­ko­log.

»Man­ge af me­d­ar­bej­der­ne er me­get på­vir­ke­de, og de­res fag­li­ge stolt­hed er un­der pres. Der er ik­ke tid nok til at lø­se op­ga­ver­ne, og det er be­la­sten­de ik­ke at vi­de, hvor­når og hvad man skal la­ve. Min frygt er, at pres­se­de kol­le­gers ta­er­skel i for­hold til bor­ge­re bli­ver la­ve­re, og at der er en stør­re ri­si­ko for, at de la­ver fejl. Det vil­le va­e­re for­fa­er­de­ligt,« si­ger po­li­ti­for­mand Kaj Ras­mus­sen. Vi er uhja­el­pe­ligt bag­ud på en lang ra­ek­ke om­rå­der Nord­jyl­land

Be­last­ning: Nord­jyl­land af­gi­ver mand­skab til den søn­derjy­ske gra­en­se og mang­ler der­for 60 be­tjen­te ud af cir­ka 600 i den dag­li­ge drift.

Østjyl­land

Be­last­ning: Om­kring 27 be­tjen­te, sva­ren­de til 55 år­sva­erk, er sendt til gra­en­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.