Po­li­ti­et skra­ber bun­den

BT - - NYHEDER -

STRAM OP Mens be­tjen­te kon­trol­le­rer pas ved de dan­ske gra­en­se­over­gan­ge, vog­ter po­ten­ti­el­le ter­r­or­mål og ar­bej­der sig en over­ar­bejds­puk­kel til, så fal­der dan­sker­nes til­freds­hed med po­li­ti­et. I en til­freds­heds­må­ling for det dan­ske po­li­ti, som Gal­lup har fo­re­ta­get for BT, sva­rer 27 pro­cent, at de over­ord­net set ik­ke fø­ler sig tryg­ge ved den hja­elp, som po­li­ti­et til­by­der bor­ger­ne. I un­der­sø­gel­sen bli­ver de, der har haft brug for po­li­ti­et gen­nem det se­ne­ste år, og­så bedt om at vur­de­re den hja­elp, de fik. Her sva­rer 28 pro­cent, at de er ’me­get’ el­ler ’over­ve­jen­de’ util­fred­se. ’Alar­me­ren­de og be­drø­ve­ligt’ Tal­le­ne er be­kym­ren­de me­ner fle­re retsord­fø­re­re på tva­ers af de po­li­ti­ske blok­ke, her­i­blandt Dansk Fol­ke­par­tis retsord­fø­rer Pe­ter Ko­fod Poul­sen:

»Det er bå­de alar­me­ren­de og be­drø­ve­ligt, at en så stor pro­cent­del ik­ke er tryg ved den hja­elp, dansk po­li­ti i dag le­ve­rer.

Når for­bry­del­ser som indbrud, ty­ve­ri og narko i nog­le kred­se må ned­pri­o­ri­te­res, så kan jeg godt for­stå, at bor­ger­ne bli­ver fru­stre­re­de og ik­ke fø­ler, de får den hja­elp, de har krav på. Så er der brug for, at vi går ind og hja­el­per nu og her,« si­ger han.

»Nej, men vi er nødt til at gå ef­ter her-og-nu-løs­nin­ger for at af­la­ste. For­sva­rets sol­da­ter kan op­la­e­res i at lø­se be­vogt­nings­op­ga­ver. Pen­sio­ne-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.