Tip os

BT - - NYHEDER -

Det ser pa­e­ne­re ud i døgn­rap­por­ten, at der har va­e­ret fa­erds­els­sag end et rø­ve­ri. Man har al­li­ge­vel ik­ke res­sour­cer­ne til at ryk­ke ud og ef­ter­for­ske det men po­li­ti­et har iføl­ge Jens Kal­le­ha­ve ik­ke va­e­ret in­ter­es­se­ret i at gå na­er­me­re ind i sa­gen. I dag tviv­ler han på, at han no­gen­sin­de ser si­ne 11.000 kr. igen.

»Ud­over at det var ube­ha­ge­ligt at op­le­ve, så har sa­gen og­så øko­no­mi­ske kon­se­kven­ser for mig, for så la­en­ge po­li­ti­et in­si­ste­rer på at kal­de det en fa­erds­els­for­se­el­se, så da­ek­ker for­sik­rin­gen af go­de grun­de ik­ke.«

Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti si­ger til BT, at man ta­ger Jens Kal­le­ha­ves sag se­ri­øst.

»Vi ta­ger na­tur­lig­vis så­dan en hen­ven­del­se se­ri­øst, men vi vil ven­te med at ud­ta­le os, til vi har un­der­søgt sa­gen na­er­me­re,« si­ger po­li­ti­in­spek­tør i Nord­s­ja­el­lands Po­li­ti Jes­per Kra­cht til BT.

Han ven­ter at va­e­re klar med et svar i na­e­ste uge.

»Det er ik­ke no­gen hem­me­lig­hed, at po­li­ti­et må pri­o­ri­te­re si­ne op­ga­ver, når vi står i ek­stra­or­di­na­e­re si­tu­a­tio­ner med gra­en­se­kon­trol og ter­r­or­pro­ble­mer. Det ta­e­rer på po­li­ti­styr­ken, og det kan bor­ge­ren desva­er­re og­så ma­er­ke. Jeg ved, at der ar­bej­des på høj­tryk i Justits­mi­ni­ste­ri­et på en form for af­last­ning, og in­den la­en­ge bli­ver der ind­kaldt til for­hand­lin­ger, så jeg kan godt ga­ran­te­re, at vi gør alt for at fin­de løs­nin­ger.«

»På den lan­ge ba­ne får vi en ny po­li­tisko­le. Vi sør­ger for yder­li­ge­re op­tag af be­tjen­te. På den kor­te ba­ne flyt­ter folk fra bu­reau­kra­tisk tje­ne­ste ud i ak­tiv tje­ne­ste. Jeg har hørt go­de for­slag fra kol­le­ger om po­li­ti­hjem­me­va­ern, hjem­me­va­ern og pri­va­te vagtva­ern. Alt er i spil. Det her hand­ler ik­ke om kro­ner og øre, det hand­ler om at fin­de folk, og jeg vil ger­ne op­for­dre al­le, der yt­rer sig i de­bat­ten: Kom en­de­lig med for­slag til at skaf­fe folk. Vi er lyd­hø­re over for alt.«

Er du en af dem, der har op­le­vet, at po­li­ti­et ik­ke duk­ker op, når du har al­ler­mest brug for det? Så skriv til BTs jour­na­list Anet­te Sol­gaard på anes@bt.dk el­ler ring på 2545 6776.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.