De­mens­fejl ryster

BT - - NYHEDER -

DE­MENS

Fle­re pa­tient­for­e­nin­ger er ryste­de over, at na­e­sten hver an­den de­mens­di­ag­no­se er for­kert.

»Det er ufor­stå­e­ligt, at man kan ha­ve så man­ge fejl og og­så helt uac­cep­ta­belt for dem, som får stil­let en for­kert di­ag­no­se,« si­ger Knud Kri­sten­sen, for­mand for lands­for­e­nin­gen Sind. ’Vi må stram­me op’ Det er re­gio­ner­ne, som har an­sva­ret for at ud­re­de og stil­le di­ag­no­sen de­mens. Det fo­re­går på fle­re end 30 de­mens­kli­nik­ker på sy­ge­hu­se­ne lan­det over.

Hos Alzhei­mer­for­e­nin­gen me­ner man, at der er be­hov for at sam­le ud­red­nin­gen på fa­er­re en­he­der.

»Vi har spredt ud­red­nin­gen over 40-50 for­skel­li­ge ste­der i Dan­mark, og det bli­ver vi sim­pelt­hen nødt til at stram­me op på. Vi skal ha­ve fa­er­re, men bed­re en­he­der, hvor kva­li­te­ten kom­mer i højsa­e­det,« si­ger Nis Pe­ter Nis­sen, di­rek­tør i Alzhei­mer­for­e­nin­gen.

»Det, vi har brug for, er, at man - li­ge­som på kra­eft- og hjer­te­o­m­rå­det - får det sam­let i nog­le stør­re en­he­der, hvor der er fle­re spe­ci­a­li­ster, der ar­bej­der sam­men, så man kan ud­nyt­te hin­an­dens fag­lig­hed og få kva­li­te­ten af ud­red­nin­gen op, så vi und­går den hø­je fejl­pro­cent,« si­ger Nis Pe­ter Nis­sen.

For­man­den for La­e­ge­for­e­nin­gen, An­dreas Rud­kjø­bing, er enig.

»Man skal sik­re de rig­ti­ge spe­ci­al­la­e­ger til at stil­le di­ag­no­sen - bå­de psy­ki­a­te­re, neu­ro­lo­ger, of­te og­så ge­ri­a­te­re (la­e­ger med spe­ci­a­le i syg­dom­me hos ae­l­dre, red.) og dyg­ti­ge rønt­gen­la­e­ger. I det he­le ta­get skal man ha­ve en tva­er­fag­lig til­gang, og­så med sy­geple­jer­sker og psy­ko­lo­ger,« si­ger An­dreas Rud­kjø­bing.

Han pe­ger på, at man har gjort no­get lig­nen­de i Sve­ri­ge: »Der er go­de er­fa­rin­ger, blandt an­det fra Sve­ri­ge, med stør­re di­ag­no­sti­ske en­he­der, hvor man sik­rer sig, at de rig­ti­ge fag­folk er til ste­de.« De­mens­plan på vej Re­ge­rin­gen er på vej med en na­tio­nal de­mens­hand­le­plan, der blandt an­det fo­ku­se­rer på tid­lig op­spor­ing og hur­tig ud­red­ning for de­mens.

Og sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V) er ik­ke af­vi­sen­de over for idéen om en øget grad af cen­tra­li­se­ring i de­mens­ud­red­nin­gen.

»En øget spe­ci­a­li­se­ring kan va­e­re med til at ha­e­ve kva­li­te­ten i ud­red­nin­gen og be­hand­lin­gen. Det har vi set in­den for man­ge an­dre syg­doms­om­rå­der.

Vi skal der­for og­så sik­re, at man på de sy­ge­hu­se, hvor man ud­re­der pa­tien­ter med de­mens, har de ret­te fag­li­ge kom­pe­ten­cer, så fle­re pa­tien­ter får stil­let den kor­rek­te de­mens­di­ag­no­se. Og spørgs­må­let om øget spe­ci­a­li­se­ring er en del af ar­bej­det med den de­mens­hand­lings­plan, der er på vej,« si­ger Sop­hie Løh­de i en skrift­lig kom­men­tar. Der er go­de er­fa­rin­ger, blandt an­det fra Sve­ri­ge, med stør­re di­ag­no­sti­ske en­he­der, hvor man sik­rer sig, at de rig­ti­ge fag­folk er til ste­de

75-åri­ge Ka­ren Ma­rie Ruth Ager­sten er en af 40.800 på lan­dets ple­je­cen­tre. På Lin­de­ha­ven i Bal­lerup har man sat en sa­er­lig ska­erm op, der sti­mu­le­rer de de­me­nens­ram­te. Ar­kiv­fo­to: Ida Ma­rie Od­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.