Mar­gret­he ale­ne i front

BT - - NYHEDER -

TIL­LYK­KE at få ta­get den helt rig­ti­ge sel­fie, og fle­re af de flag­be­kla­ed­te roy­a­li­ster dis­ku­te­re­de be­kym­ret, om prins Henrik nu og­så vil­le duk­ke op på bal­ko­nen. Prinsen kom til sidst På Dron­nin­gens halvrun­de fød­sels­dag sid­ste år glim­re­de han nem­lig ved sit fra­va­er.

To da­ge før hen­des 75-års fød­sels­dag blev det meldt ud, at Dron­nin­gen måt­te und­va­e­re ham på grund af in­flu­en­za, selv­om han kort ef­ter blev spot­tet på rej­se til Ita­li­en, og si­den har der va­e­ret en kri­se i Kon­ge­hu­set, hvor Henrik en ra­ek­ke gan­ge har be­kla­get sig over ik­ke at bli­ve ti­tu­le­ret kon­ge.

I nytårs­ta­len lød den over­ra­sken­de mel­ding så, at prins­ge­ma­len gik på pen­sion, og i ugen op til re­gen­tens fød­sels­dag er han igen lø­bet med op­ma­er­k­som­he­den, da det tirs­dag stod klart, at prins­ge­ma­len ik­ke la­en­ge­re vil va­e­re ge­mal, men prins.

Den pen­sio­ne­re­de prins trå­d­te ud på bal­ko­nen, men han kom først som den al­ler­sid­ste. Pra­e­cis klok­ken 12 trå­d­te dron­ning Mar­gret­he ud på det ny­renove­re­de pa­la­es mid­ter­ste bal­kon fulgt af hen­holds­vis kron­prin­s­par­rets fa­mi­lie på bal­ko­nen på høj­re si­de og prins Jo­a­chims fa­mi­lie på tred­je bal­kon. Og først da kom prins Henrik ud.

Han vin­ke­de og smi­le­de til de frem­mød­te, der pif­te­de og klap­pe­de end­nu me­re, da han duk­ke­de frem på bal­ko­nen. Men un­der det me­ste af se­an­cen holdt han sig bag sin ko­ne. Klart sig­nal Prin­sens op­tra­e­den er et klart sig­nal, me­ner Se­ba­sti­an Ol­den-Jør­gen­sen, der er lek­tor på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og for­fat­ter til en bog om kon­ge­hu­set.

»Han har valgt en pla­ce­ring så til­ba­ge­truk­ket som mu­ligt. Det er det, han her ce­re­mo­ni­elt gi­ver ud­tryk for. Hans op­før­sel un­der­stre­ger, at ti­tel-sa­gen er no­get, han ta­ger al­vor­ligt. At han ik­ke vil le­ge med me­re, og ik­ke la­en­ge­re vil ind­ta­ge sin plads ved Dron­nin­gens si­de. Det er det, der lig­ger i pen­sio­ne­rin­gen og ti­tela­en­drin­gen, og som og­så kom­mer til ud­tryk på bal­ko­nen,« si­ger Se­ba­sti­an Ol­den-Jør­gen­sen.

40-åri­ge An­drea Klink­by var en af de frem­mød­te på slots­plad­sen, der i den roy­a­le an­led­ning hav­de ik­la­edt sig selv, sin 65-åri­ge mor og sin 5-åri­ge dat­ter i guld­kro­ner.

Hun var glad for, at Henrik trods alt var mødt op på bal­ko­nen:

»Det var godt, at han var der, men jeg sy­nes, han holdt sig me­get i bag­grun­den på bal­ko­nen. Henrik er god nok – han har gjort det godt i 48 år, men det er ae­r­ger­ligt, at han har op­ført sig så klod­set her på det sid­ste. Det er mest synd for Mar­gret­he,« si­ger hun. Det sid­ste vink Den kon­ge­li­ge fa­mi­lie trå­d­te frem i fle­re kon­stel­la­tio­ner.

Først he­le fa­mi­li­en, så dron­ning Mar­gret­he og prins Henrik med de­res søn­ner og svi­ger­døtre, hvor­ef­ter det blev bør­ne­bør­ne­nes tur til at de­le bal­kon med de­res far­mor, in­den et sid­ste vink fra det sam­le­de kon­ge­hus.

Her gik der dog kun få se­kun­der, in­den prins Henrik som den før­ste bak­ke­de til­ba­ge og for­lod bal­ko­nen.

Kon­ge­hu­s­eks­per­ten Se­ba­sti­an Ol­den-Jør­gen­sen tror ik­ke, at ti­m­in­gen er til­fa­el­dig.

»Henrik har be­slut­tet, at han vil op­fø­re sig så­dan her til hen­des fød­sels­dag. Ti­tela­en­drin­gen var op­la­eg­get til det, og jeg tror be­stemt ik­ke, at ti­m­in­gen er til­fa­el­dig. Den nye ti­tel og hans til­ba­ge­truk­ne pla­ce­ring til fød­sels­da­gen er to halv­de­le af en ce­re­mo­ni­el op­følg­ning på den pen­sio­ne­ring, han be­bu­de­de ved års­skif­tet,« si­ger han.

Da roy­a­li­ster, bør­ne­fa­mi­li­er og lo­ka­le kø­ben­hav­ne­re pak­ke­de fla­ge­ne sam­men og tris­se­de hjemad ef­ter en halv ti­mes tid, var stem­nin­gen de fle­ste ste­der god.

Fle­re slog sig ned i na­er­he­den med mad­pak­ker og brikju­i­ces, og en grup­pe hav­dee få­et liv­gar­dens ‘Kong Chri­sti­an’ på hjer­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.