’’ ’’

BT - - NYHEDER -

sig til. Det var jo dej­ligt, at folk godt kun­ne li­de den del af mig, de kun­ne for­hol­de sig til. Men jeg var jo sta­dig mig, når jeg kom hjem og var sam­men med fa­mi­lie og ven­ner. Så­dan er det og­så, når no­gen ha­der en. Det er sta­dig kun en del af mig, de for­hol­der sig til. Så­dan er det at va­e­re en of­fent­lig per­son.«

»Da jeg be­gynd­te i po­li­tik, var jeg ge­nert og ban­ge for at ta­ge or­det. Jeg vil­le vi­de alt, in­den jeg sag­de no­get. Jeg vil­le hol­de per­fek­te ta­ler og ha­ve, at al­le el­ske­de mig og be­un­dre­de mig. Det har jeg hel­dig­vis få­et skra­el­let va­ek. I dag frem­kal­der jeg fø­lel­ser i folk, og så er der nog­le, der el­sker dig, og an­dre der ha­der dig for det.«

»Det er ut­ro­lig vig­tigt for mig at kun­ne dif­fe­ren­ti­e­re mel­lem mit po­li­ti­ske vir­ke og den, jeg er som pri­vat­per­son. Det vil­le jo va­e­re fuld­sta­en­dig umu­ligt at stå op hver mor­gen og en­ga­ge­ret pas­se sit ar­bej­de, hvis man kun lyt­te­de til den kri­tik, der er. Der er et seg­ment, som al­drig vil kun­ne li­de mig. Så­dan er ver­den, og jeg vil ik­ke kun­ne aen­dre på det. Man bli­ver ha­er­det.«

»Ja, men det be­ty­der me­get for mig, at mi­ne til­ha­en­ge­re skri­ver til mig. Hvis der var run­gen­de tavs­hed fra dem, og jeg føl­te mig ale­ne i et frå­den­de hav af me­get vre­de men­ne­sker, så vil­le jeg tra­ek­ke stik­ket.« Det er en ud­bredt mis­for­stå­el­se, at ter­r­o­ri­ster­ne prø­ver at is­la­mi­fi­ce­re os. Hvis det var for­må­let, vil­le de bru­ge helt an­dre over­ta­lel­ses­me­to­der. Nej, for­må­let er det stik mod­sat­te. At ven­de os mod is­lam. At ven­de os mod mus­li­mer Født i 1977 i Aal­borg. Gift med Ka­rin Wester­gaard, to børn Fol­ke­tings­med­lem for Li­be­ral Al­li­an­ce og fik 4.259 per­son­li­ge stem­mer ved val­get i 2015. Vandt som kug­le­stø­der guld ved EM i 2005, og sølv ved OL i 2004 Det er en hån mod de mil­li­o­ner af men­ne­sker ver­den over, som sul­ter, at snak­ke om fat­ti­ge i Dan­mark. I skul­le skam­me jer!! Jeg bli­ver så vred, når jeg hø­rer ven­stre­fløj­en bru­ge den slags ma­ni­p­u­le­ren­de re­to­rik. Hvis der er men­ne­sker i Dan­mark, der ik­ke har råd til at hol­de jul, så er det selv­for­skyldt Man skal fastsa­et­te ni­veau­et af kon­tant­hja­el­pen ud fra de le­veom­kost­nin­ger, der er i de en­kel­te kom­mu­ner. Og­så for at mod­vir­ke, at det bli­ver for at­trak­tivt at flyt­te der­til, for­di man ger­ne vil le­ve på over­før­sels­ind­komst Der er no­get med­født i os, som gør, at kvin­der gen­nem­snit­ligt set må­ske har me­re lyst til at va­e­re der­hjem­me med bør­ne­ne, mens ma­en­de­ne ar­bej­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.