For­sva­rets last­bi­ler end­te i dik­ta­tur­stat

BT - - NYHEDER -

KØ­BER Mindst 12 af for­sva­rets brug­te last­bi­ler er hav­net hos mi­li­ta­e­ret i Eritrea, der er kendt som et brutalt og un­der­tryk­ken­de dik­ta­tur.

Det vi­ser en gen­nem­gang af FN­do­ku­men­ter og salgs­ma­te­ri­a­le fra for­sva­ret. Sy­ste­ma­tisk kra­en­kel­se Eritrea er be­ryg­tet for sy­ste­ma­tisk kra­en­kel­se af men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne, udø­vel­se af tor­tur og har va­e­ret un­der an­kla­ge for at be­va­eb­ne den is­la­mi­sti­ske ter­r­or­grup­pe al-Sha­baab i So­ma­lia.

Iføl­ge FN er hand­len et brud på vå­be­nem­b­ar­go­en mod Eritrea, der bl.a. be­ty­der, at man ik­ke må for­sy­ne sty­rets mi­li­ta­er med vå­ben el­ler ud­styr, der kan bru­ges til mi­li­ta­e­re for­mål.

Det er en al­vor­lig sag, si­ger Henrik Ø. Breitenbauch, le­der af Cen­ter for Mi­li­ta­e­re Stu­di­er på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

»Hvis et land først er ble­vet ramt af så­dan en em­b­ar­go, har man haft fin­gre­ne grun­digt ne­de i ka­gedå­sen på en me­get dår­lig må­de. Hvis de re­gi­mer så al­li­ge­vel er i stand til at skaf­fe sig mi­li­ta­ert ud­styr – el­ler i det­te til­fa­el­de last­bi­ler – så kan de op­ret­hol­de ev­nen til at gø­re de dår­li­ge ting, vi ik­ke vil ha­ve, de gør,« si­ger han.

Det er ik­ke det dan­ske for­svar, der er mista­enkt for brud på vå­be­nem­b­ar­go­en, men der­i­mod to nor­ske mel­lem­ma­end. Iføl­ge FN og den nor­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste PST har de brudt vå­be­nem­b­ar­go­en. Beg­ge na­eg­ter sig skyl­di­ge. Eks­pert: Salg bør stop­pes Last­bi­ler­ne er solgt som ci­vi­le last­bi­ler og var iføl­ge for­sva­ret ik­ke ud­sty­ret med vå­ben, pan­ser el­ler an­det, der har ka­rak­ter af vå­ben el­ler et mi­li­ta­ert kø­re­tøj. Når det al­li­ge­vel kan va­e­re i strid med vå­be­nem­b­ar­go­en, skyl­des det isa­er, at last­bi­ler­ne er endt hos en mand, der iføl­ge FN er agent fra Eri­treas mi­li­ta­er.

Det dan­ske for­svar blev i 2012 og 2013 ori­en­te­ret om sa­gen, da de nor­ske myn­dig­he­der hen­vend­te sig.

Iføl­ge Bjar­ke Hei­berg-Iür­gen­sen, salgs­chef i For­svars­mi­ni­ste­ri­ets Ma­te­ri­el- og Ind­købs­sty­rel­se (FMI), var der ik­ke grund til at tro, at last­bi­ler­ne vil­le hav­ne i ha­en­der­ne på de for­ker­te, den­gang man solg­te dem til nord­man­den.

»Sa­gen er et norsk an­lig­gen­de, og vi har solgt til en mand i Nor­ge, som har solgt det vi­de­re til en mand, der har sendt dem til Eritrea. Det er selv­føl­ge­lig ik­ke hen­sigts­ma­es­sigt, men vi kan ik­ke for­hin­dre an­dres re­ge­lover­tra­e­del­ser. Kon­sta­te­res der po­ten­ti­el­le lo­vover­tra­e­del­ser, så kan vi, som vi har gjort i den­ne sag, for­sø­ge at und­gå gen­ta­gel­ser,« si­ger han. For­da­ek­te strå­ma­end På Chri­sti­ans­borg kra­e­ver fle­re par­ti­er nu, at pro­ce­du­rer­ne ved­rø­ren­de for­sva­rets salg af brugt ud­styr stram­mes op. For­hen­va­e­ren­de uden­rigs­mi­ni­ster Mar­tin Li­de­gaard (R) kal­der det ’en me­get prin­ci­pi­el sag’ og ef­ter­ly­ser en klar po­li­tik om, hvem der sa­el­ges ud­styr til.

»Der er in­gen tvivl om, at in­den for det her om­rå­de med brug­te vå­ben og brugt mi­li­ta­ert ud­styr vrim­ler det med brod­ne kar og for­da­ek­te strå­ma­end. Det kal­der på en me­re ak­tiv po­li­tik i for­hold til, hvem man sa­el­ger til i før­ste led – og­så selv om der ik­ke er be­gå­et no­get juri­disk for­kert her,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.