Be­søg­te flygt­nin­ge

BT - - NYHEDER -

Pa­ve Frans, som er den øver­ste le­der for ver­dens 1,2 mil­li­ard ka­to­lik­ker, ud­veks­le­de hånd­tryk med hund­red­vis af men­ne­sker i Mo­ria flygt­nin­ge­lej­ren, hvor der er ind­kvar­te­ret over 3.000. ’I er ik­ke ale­ne’ »Fri­hed, fri­hed,« råb­te man­ge af lej­re­ns be­bo­e­re takt­fast, da pa­ven gik gen­nem om­rå­det i den ba­gen­de sol.

Fle­re flygt­nin­ge og mi­gran­ter gav og­så ud­tryk for de­res tak­nem­me­lig­hed.

»Det er en ga­ve fra Gud,« si­ger en kvin­de ved navn Nour.

I en ta­le kom pa­ven med er klart bud­skab, der lød, »vi er al­le mi­gran­ter.

Jeg vil gø­re det klart for jer, at I ik­ke er ale­ne. Mist ik­ke hå­bet,« hed det i ta­len. I mindst tre til­fa­el­de faldt voks­ne på knae for­an pa­ven og bad gra­e­den­de om hja­elp. En kvin­de, der bar et kors, brød gen­nem en po­li­ti­af­spa­er­ring og råb­te tryg­len­de, at hun vil­le ud af flygt­nin­ge­lej­ren.

Det er le­de­ren af Gra­e­ken­lands ka­tol­ske kir­ke, ae­r­ke­bi­skop­pen i At­hen, Bart­ho­lo­mew I, der har in­vi­te­ret pa­ven til Les­bos for at mø­des med nog­le af de mi­gran­ter og flygt­nin­ge, der er kom­met til øen fra det na­er­lig­gen­de Tyr­ki­et. Frokost i con­tai­ner Un­der sit fem ti­mer lan­ge be­søg på øen spi­ste pa­ven frokost sam­men med en lil­le grup­pe asylan­sø­ge­re i en af Vi er al­le mi­gran­ter de con­tai­ne­re, som er stil­let op som mid­ler­ti­digt ind­kvar­te­rings­sted.

Pa­ve­be­sø­get ska­ber øget op­ma­er­k­som­hed om EUs af­ta­le med de tyr­ki­ske le­de­re.

Af­ta­len skal sik­re, at så­kald­te øko­no­mi­ske mi­gran­ter, der af men­ne­skes­mug­le­re sej­les il­le­galt til gra­e­ske øer fra Tyr­ki­et, hur­tigst mu­ligt sen­des re­tur. Tyr­ki­et er gå­et ind på at ta­ge imod dem til gen­ga­eld for et løf­te om mil­li­ar­der af eu­ro fra EU.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.