La­e­ger vil ta­ge af­stand fra kol­le­ger som ska­der stan­den

BT - - NYHEDER -

MIS­BRUG Sa­ger, som den om en over­la­e­ge, der køb­te Ro­le­xu­re og dy­re rej­ser for forsk­nings­pen­ge, ska­der he­le stan­den, ly­der det fra La­e­ge­for­e­nin­gen. For­e­nin­gen har der­for på et re­pra­e­sen­tant­skabs­mø­de be­slut­tet, at man vil ind­fø­re et så­kaldt va­er­dig­heds­krav. Med kra­vet skal la­e­ger­ne kun­ne ta­ge af­stand fra kol­le­ger, som »op­fø­rer sig uva­er­digt«, hed­der det i en pres­se­med­del­el­se fra La­e­ge­for­e­nin­gen.

»La­e­ger bør al­tid op­fø­re sig på en må­de, som er i over­ens­stem­mel­se med den ag­tel­se og til­lid, som stil­lin­gen kra­e­ver. Vi har et stort an­svar og en cen­tral rol­le i sam­fun­det,« si­ger for­mand An­dreas Rud­kjø­bing.

For­må­let er at und­gå, at al­le la­e­ger stil­les i et dår­ligt lys, som da en 64-årig over­la­e­ge på Rigs­ho­spi­ta­let fik dom for at ha­ve bed­ra­get for 2,3 mio. kr., som han hav­de brugt til helt pri­va­te for­mål, slog by­ret­ten fast. Blandt an­det brug­te han forsk­nings­pen­ge­ne på at kø­be Ro­lex-ure, mid­da­ge og fly­bil­let­ter. Som et yder­li­ge­re ini­ti­a­tiv i be­stra­e­bel­ser­ne på at for­hin­dre, at he­le stan­dens ry li­der ska­de, når en la­e­ge tra­e­der ved si­den af, skal det la­e­ge­e­ti­ske na­evn ta­ge fle­re sa­ger op. Na­ev­net be­hand­ler sa­ger, hvor la­e­ger an­mel­des for at ha­ve over­t­rå­dt La­e­ge­for­e­nin­gens eti­ske el­ler kol­le­gi­a­le reg­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.