Svind­le­re for­fal­sker dom­stols hjem­mesi­de

BT - - NYHEDER -

MIS­BRUG Dom­stols­sty­rel­sen ad­va­rer nu mod en hjem­mesi­de, der til­by­der tje­ne­ster i for­bin­del­se med Ret­ten i Lyng­bys no­tar­ar­bej­de. Blandt an­det op­tra­e­der navn og adres­se på Ret­ten i Lyng­by på hjem­mesi­den, hvor Dom­stols­sty­rel­sens logo og­så er gen­gi­vet.

»Hjem­mesi­den har imid­ler­tid in­gen for­bin­del­se til Dan­marks Dom­sto­le end­si­ge Ret­ten i Lyng­by og vil bli­ve po­li­ti­an­meldt for mis­brug af ret­tens navn, sty­rel­sens logo m.v.,« skri­ver Dom­stols­sty­rel­sen på sin rig­ti­ge hjem­mesi­de www.dom­stol.dk. Ube­hja­elp­somt sprog Den fal­ske hjem­mesi­de har adres­sen www.dom­stol-lyng­by.com/ escrowdk, men selv om svind­ler­ne har lagt Dom­stols­sty­rel­sens logo ind, er spro­get så ube­hja­elp­somt, at det bør få alarm­klok­ker­ne til at rin­ge hos de fle­ste.

’Hvis tre del­ta­ge­re-tru­sten, kø­ber og sa­el­ger-iva­er­ksa­et­ter, pro­ces­ser­ne skal va­e­re gen­nem­sig­ti­ge, enk­le og sik­re’, ly­der det blandt an­det på den fal­ske hjem­mesi­de.

På www.dom­stol.dk un­der­stre­ger Dom­stols­sty­rel­sen, at man bør hol­de sig va­ek fra den fal­ske hjem­mesi­de.

»Vi ad­va­rer imod, at man gør brug af de ydel­ser, der ud­by­des på hjem­mesi­den el­ler i øv­rigt kon­tak­ter per­so­ner­ne bag hjem­mesi­den, over­fø­rer pen­ge til dem el­ler lig­nen­de, da der er ta­le om en falsk og ulov­lig si­de. Vi un­der­stre­ger, at hjem­mesi­den og dens ud­bud in­tet har at gø­re med ret­ten el­ler Dan­marks Dom­sto­le,« hed­der det på den ae­g­te hjem­mesi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.