Po­li­ti­et skal ryk­ke ud, når vi rin­ger

BT - - NYHEDER -

Ter­ror, gra­en­se­be­vogt­ning og flygt­nin­ge­boom har gjort slemt til va­er­re. Po­li­ti­et er ud­pint, og over­ar­bejds­pu­k­ler­ne vok­ser for hver dag, der går. Det har va­e­ret un­der­vejs i nog­le år, men der er ble­vet gjort gan­ske lidt for at lø­se pro­ble­mer­ne. Nu er mand­skabs­si­tu­a­tio­nen ble­vet så grel, at be­folk­nin­gen er be­gyndt at mi­ste til­li­den til det po­li­ti, der skal be­skyt­te os al­le. Dan­sker­nes til­freds­hed med po­li­ti­et er da­let dra­ma­tisk, vi­ser en må­ling, som BT har få­et fo­re­ta­get hos Gal­lup. 48 pct. af de ads­purg­te bor­ge­re sva­rer, at den hja­elp, de får af po­li­ti­et i dag, er ’lidt dår­li­ge­re’ el­ler ’me­get dår­li­ge­re’ end for fem år si­den. Det er skidt. VI HAR VEL al­le op­le­vet det. Man mel­der et indbrud el­ler et bilty­ve­ri, og po­li­ti­et kom­mer ik­ke. Og hvis de en­de­lig kom­mer ud, gør de ik­ke mi­ne til at for­sø­ge at opkla­re den åben­ly­se for­bry­del­se. Man har for­nem­mel­sen af, at sa­gen bli­ver ar­ki­ve­ret - må­ske end­da lodret - selv om der er bå­de fin­ger­af­tryk, dna og hvad ved jeg. Ik­ke af ond vil­je. Men på grund af mand­skabs­man­gel og over­ar­bej­de bli­ver mas­ser af al­min­de­li­ge po­li­tiop­ga­ver pri­o­ri­te­ret fra. Det ga­el­der isa­er ef­ter­forsk­nin­gen el­ler pa­trul­je­rin­gen af narkokri­mi­na­li­tet, tra­fik­for­se­el­ser, ty­ve­ri og indbrud. Sto­re om­rå­der i isa­er Jyl­land af­fol­kes, for­di be­tjen­te flyt­tes til gra­en­se­om­rå­der­ne el­ler ho­ved­sta­den, hvor de skal del­ta­ge i over­våg­ning el­ler be­vogt­nings­op­ga­ver. Det gi­ver ind­bruds­ban­der me­re el­ler min­dre frit spil i man­ge om­rå­der og gi­ver stor ut­ryg­hed hos bor­ger­ne. I dagens avis gi­ver vi ek­semp­ler på folk, der har op­le­vet po­li­tiets svigt. Det er den util­freds­hed, der ud­tryk­kes i Gal­lup-må­lin­gen, og det skal man ta­ge al­vor­ligt. HVOR­DAN LØ­SER VI pro­ble­met? Ja, grund­la­eg­gen­de har po­li­ti­et to ho­ved­op­ga­ver. At op­ret­hol­de ro og or­den i det gan­ske land. Og at va­e­re med til - sam­men med ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten - at be­skyt­te lan­det mod ude­frakom­men­de trus­ler. Ter­r­o­ri­ster skal be­ka­em­pes hårdt og kon­tant. Flygt­nin­ge og mi­gran­ter skal sø­ge asyl un­der ord­ne­de og hu­ma­ne for­hold. Li­ge nu bru­ger po­li­ti­et ustyr­ligt man­ge res­sour­cer på ter­r­or­be­ka­em­pel­se og flygt­nin­ge­strøm, og det går i den grad ud over det al­min­de­li­ge po­li­ti­ar­bej­de rundt i lan­det. Et fler­tal i Fol­ke­tin­get vil nu sa­et­te sol­da­ter ind som af­last­ning af po­li­ti­et bl.a. ved ter­r­or­mål og gra­en­se­over­gan­ge. Det er en dår­lig idé at sa­et­te mi­li­ta­e­ret til be­vogt­nings­op­ga­ver på de dan­ske ga­der og stra­e­der. De er ud­dan­net til krigs­fø­rel­se, og det har­mone­rer - trods alt - ik­ke med vir­ke­lig­he­den i Dan­mark.

Po­li­ti­et skal fri­gø­res for op­ga­ver, så de igen kom­mer, når vi rin­ger

PÅ LA­EN­GE­RE SIGT skal der ud­dan­nes fle­re be­tjen­te, for hver­ken ter­r­ortrus­sel el­ler flygt­nin­ge­tryk for­svin­der. Men man bør og­så ind­ta­en­ke nye og kre­a­ti­ve løs­nin­ger. De ud­dan­ne­de po­li­ti­folk skal fri­gø­res for man­ge af de ad­mi­ni­stra­ti­ve og tri­vi­el­le op­ga­ver, så de kan kon­cen­tre­re sig om det egent­li­ge po­li­ti­ar­bej­de. HKe­re el­ler an­dre bør kun­ne kan over­ta­ge tra­fi­ko­ver­våg­ning og ud­skri­vel­se af bø­der, mens fa­engsels­be­tjen­te i hø­je­re grad står for fan­ge­trans­port. For ek­sem­pel. Det ly­der som om, Po­li­ti­for­bun­det er imod, men po­li­ti­ker­ne må ta­ge le­der­skab og få det gen­nem­ført. Så vi igen kan va­e­re sik­re på, at po­li­ti­et kom­mer, når vi rin­ger. LA­ES ME­RE PÅ SI­DE 4-5-6-7 DEL­TAG I DE­BAT­TEN på: Blogs.bt.dk/olavskaa­nin­gan­der­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.