Sto­nes

BT - - DEBAT -

REBELLERNE FORE­VI­GET jeg be­gynd­te selv at hø­re mu­sik som te­e­na­ger. Jeg op­søg­te den, hvor jeg kun­ne. Jeg køb­te pla­der og ma­ga­si­ner og la­e­ste om mu­sik­ken. Og jeg kan ty­de­ligt hu­ske, da jeg før­ste gang hør­te Rol­ling Sto­nes.«

Han var til fest på sin high school. Plud­se­lig blev der spil­let ’Sa­tis­fa­ction’, og den lød ik­ke som no­get, han hav­de hørt før.

»Det var ly­den af no­get nyt, af en­tertain­ment. Den sat­te sig fast i min hjer­ne. Ly­den var umu­lig at få ud. Og den er ble­vet der.«

Han vid­ste al­le­re­de som ung, at han vil­le va­e­re en del af mu­sik­bran­chen. Men han kun­ne hver­ken syn­ge el­ler spil­le.

»Jeg hav­de ik­ke ta­len­tet, og så be­slut­te­de jeg mig for, at jeg vil­le se ud som en ro­ck­mu­si­ker, jeg vil­le dyr­ke tø­jet i ste­det,« forta­el­ler han.

Det blev til bu­tik­ken Pe­op­les Pla­ces, som han åb­ne­de i sin hjem­by fem ti­mers kør­sel fra New York, der solg­te mods-in­spi­re­ret tøj og se­ne­re hip­pie­tøj. Han kør­te til New York og køb­te ind og solg­te det til de un­ge, der var vil­de med tø­jet. Se­ne­re, da han i 1985 grund­lag­de ma­er­ket Tom­my Hil­fi­ger, in­spi­re­re­de ro­ck­en ham sta­dig. Der­for har han al­tid ar­bej­det sam­men med mu­si­ke­re. Han har sponso­re­ret de­res tur­ne­er, han har brugt dem i re­k­la­me­kampag­ner, og han har ha­engt ud med dem. Og­så med Rol­ling Sto­nes, som han se­ne­re blev pri­vat ven med, og hvis ud­stil­ling han nu sponso­re­rer.

»Jeg tror, de­res fans og vo­res kun­der er ens på man­ge må­der. De er ung­dom­me­li­ge. Der­for gi­ver det me­ning at sponso­re­re ud­stil­lin­gen. Jeg ved ik­ke, om det sa­el­ger me­re tøj. Må­ske nog­le Ts­hir­ts. Det er ik­ke så vig­tigt. Det er vig­tigt at hol­de for­bin­del­sen til mu­sik­ken ved li­ge. Det var den, der be­gynd­te det he­le. Drøm­men om at kun­ne se ud som en ro­ck­stjer­ne. Og­så selv om man ik­ke er det.« Re­bel­ske un­ge Hvor­dan ro­ck­stjer­ner så ser ud, i hvert fald hvis man er med­lem af Rol-

SØN­DAG 17. APRIL 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.