For langt og for

BT - - DEBAT -

GODT I GANG er i ek­stra ri­si­ko, vi­ser en ny op­gø­rel­se fra Runs­a­fe. Men der er hja­elp at hen­te. »Først og frem­mest skal du kig­ge Dig selv i spej­let: Er du over­va­eg­tig, lidt ae­l­dre, el­ler har du tid­li­ge­re haft ska­der? Så skal du va­el­ge et me­re lem­pe­ligt tra­e­nings­pro­gram end nor­malva­eg­ti­ge, fy­sisk ak­ti­ve og per­so­ner uden ska­der i rygs­a­ek­ken,« si­ger Ras­mus Øster­gaard Ni­el­sen. Over­va­eg­ti­ge og ny­be­gyn­de­re Un­der­sø­gel­ser vi­ser, at er man ny­be­gyn­der, har man en BMI over 30 og lø­ber el­ler går me­re end tre ki­lo­me­ter sam­let set på al­le tra­e­nings­pas i lø­bet af en uge, så sti­ger ri­si­ko­en for ska­der.

»Og hvis man kig­ger på de tra­e­nings­pro­gram­mer, der fin­des på net­tet, er der ik­ke man­ge, der hol­der sig un­der tre ki­lo­me­ter sam­let set på en uge,« si­ger han.

Du skal alt­så ik­ke ho­ved­løst føl­ge et tra­e­nings­pro­gram, men fin­de et ud­gangs­punkt, som pas­ser til dit spejl­bil­le­de. Og så må du kun øge di­stan­cen med 10 pro­cent om ugen. Lø­ber du 10 ki­lo­me­ter i den­ne uge, må du alt­så ik­ke lø­be me­re end 11 ki­lo­me­ter i na­e­ste uge. Øger du me­re end 30 pro­cent, øges ska­des­ri­si­ko­en mar­kant.

Sam­me tom­mel­finger­re­gel kan Du når hur­ti­ge­re i mål, hvis du lyt­ter til krop­pen og ned­ju­ste­rer i en pe­ri­o­de, hvis du bli­ver øm over­fø­res til fart, hvor du ik­ke bør øge din top­ha­stig­hed med me­re end 10 pro­cent om ugen.

Langt de fle­ste lø­be­ska­der ram­mer fra kna­e­et og ned. Ny­be­gyn­de­re bli­ver ty­pisk ramt af kna­eska­der, mens ska­der i la­eg­gen og fo­den ty­pisk ram­mer me­re er­far­ne mo­tio­ni­ster.

»Vo­res te­o­ri er, at kna­eska­der­ne ram­mer ny­be­gyn­de­re, for­di de ty­pisk lø­ber for langt. Imens mo­tio­ni­ster i hø­je­re grad ram­mes af ska­der i la­eg og fod, for­di de lø­ber for sta­er­kt,« si­ger Ras­mus Øster­gaard Ni­el­sen.

De fle­ste lø­be­re ved godt, de skal pas­se på, men det får dem ik­ke al­tid til at stop­pe, når no­get gør ondt. Fortra­en­ger ad­vars­ler­ne »Man­ge fortra­en­ger krop­pens ad­var­sels­sig­na­ler, når de ta­ger lø­be­sko­e­ne på,« si­ger fy­si­o­te­ra­pe­ut Chri­sti­an Ne­er­gaard, for­fat­ter til fle­re bø­ger om løb bl.a. ’Gyl­den­dals lø­be­bog’ og har sin egen kli­nik i Kø­ben­havn, som er spe­ci­a­li­se­ret i lø­be­ska­der. Han un­der­stre­ger, hvor vig­tigt det er, at man lyt­ter til krop­pen og ik­ke føl­ger et lø­be­pro­gram sla­visk - og­så selv om man tra­e­ner mod et spe­ci­fikt mål.

»Du når hur­ti­ge­re i mål, hvis du lyt­ter til krop­pen og ned­ju­ste­rer i en pe­ri­o­de, hvis du bli­ver øm,« si­ger Chri­sti­an Ne­er­gaard og til­fø­jer:

»Og mis­ser du et mo­tions­løb, så er der al­tid et nyt.«

Går man for hur­tigt frem, kan ska­der­ne nem­lig ko­ste he­le lø­beg­la­e­den. I ’Runs­a­fe’s un­der­sø­gel­se af 254 ska­de­de ny­be­gyn­der-lø­be­re, var den gen­nem­snit­li­ge ska­des­pe­ri­o­de tre må­ne­der, mens 13 pro­cent ik­ke var ska­des­fri ef­ter et år. Og så er det, at folk ta­en­ker, at løb ik­ke li­ge er de­res sport.

»Stort set al­le lø­be­re vil på et tids­punkt bli­ve ska­det, så det er synd at op­gi­ve af den grund,« si­ger Chri­sti­an Ne­er­gaard.

Skru i ste­det ned for tra­e­nings­ma­eng­den i en pe­ri­o­de, så ven­ter der man­ge lø­be­op­le­vel­ser der­u­de, lover han.

»Du vil jo og­så ger­ne kun­ne lø­be, når solen strå­ler i som­mer­må­ne­der­ne el­ler bla­de­ne bli­ver gyld­ne i ef­ter­å­ret,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.