De var for fraekke

BT - - DEBAT -

BT 100 ÅR le­ve­re un­der­for­stå­e­de og tyskfjendt­li­ge kom­men­ta­rer. BTs che­fre­dak­tør fik be­sked om straks at stop­pe den ’far­li­ge’ teg­ne­se­rie. Først ef­ter be­fri­el­sen i 1945 vend­te Car­lt til­ba­ge til BTs la­e­se­re,

Det er nu ik­ke kun ty­ske­re der kan fin­de på at for­by­de po­pu­la­e­re teg­ne­se­ri­er. Rød­strøm­pe­tid I halvfjer­ser­nes rød­strøm­pe­tid gjor­de en grup­pe kvin­de­li­ge jour­na­li­ster på BT op­rør mod den bri­ti­ske teg­ne­se­rie fi­gur Ka­sket Karl. De fandt den lil­le ar­bejds­sky her­re med six­pen­cen truk­ket godt ned om ho­ve­d­et alt for mands­cha­u­vi­ni­stisk. An­dy Capp, som var se­ri­ens en­gel­ske navn, var i kvin­der­nes øj­ne di­rek­te kvin­defjend­sk og en plat ned­gø­rel­se af kvin­de­køn­net. Se­ri­en, der be­gynd­te i BT i 1961, skil­dre­de mest Ka­sket Karls hver­dag med ven­ner­ne på den lo­ka­le pub, og hjem­me hunse­de han al­tid rundt med ko­nen Fl­ora. Men han var dog glad for Fl­oras mad og hen­des pen­ge.

I de år var der man­ge kvin­de­li­ge jour­na­li­ster på BT og de fik over­talt da­va­e­ren­de che­fre­dak­tør Morten Pe­der­sen til at gi­ve Ka­sket Karl spar­ket. Uan­set om Morten var helt enig i Ka­sket Karls far­lig­hed var han fan­get lidt i sit eget net, idet han fle­re gan­ge hav­de er­kla­e­ret, at kvin­de­li­ge jour­na­li­ster er de bed­ste. »De er me­re føl­som­me og for­stå­en­de, og får der­for langt fle­re nu­an­cer med i de­res hi­sto­ri­er,« sag­de han. Og selv om de mand­li­ge jour­na­li­ster ryste­de på ho­ve­d­et over på­stan­den blev Vi kan øn­ske hin­an­den til lyk­ke med, at han er en teg­ne­se­ri­e­fi­gur, og ik­ke en na­bo BT hur­tigt avi­sen med flest kvin­de­li­ge jour­na­li­ster.

En an­den med­vir­ken­de grund til at che­fre­dak­tø­ren valg­te at føl­ge kvin­der­nes krav og fy­re Karl på gråt pa­pir var at BT og­så al­tid har va­e­ret kvin­der­nes fo­re­truk­ne tabloi­da­vis. BT hav­de fle­re kvin­de­li­ge kø­be­re og la­e­se­re end Ek­stra Bla­det, der var ma­en­de­nes fa­vo­rit med mas­ser af ba­re da­mer og mas­sa­ge­an­non­cer. Og Ka­sket Karl var dog hel­ler ik­ke ar­bejds­løs ret man­ge ti­mer. Karl til Ek­stra Bla­det Al­le­re­de na­e­ste dag duk­ke­de han op hos kon­kur­ren­ten Ek­stra Bla­det på Rå­d­hus­plad­sen, i et man­de­hørms mil­jø, hvor han var me­re end vel­kom­men.

Og de BT la­e­se­re der må­ske sav­ne­de Ka­sket Karl måt­te ty til de man­ge ha­ef­ter, der si­den er ud­gi­vet om den dov­ne teg­ne­se­ri­e­helt. Det var i øv­rigt BTs jour­na­list Ar­ne Myg­gen der i man­ge år var over­sa­et­ter til se­ri­en. Ved Ka­sket Karls 25 års ju­bila­e­um skrev Myg­gen: »Vi kan øn­ske hin­an­den til lyk­ke med, at han er en teg­ne­se­ri­e­fi­gur, og ik­ke en na­bo!«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.