VI­DEN­SKAB.DK Stof op­lø­ser ko­leste­rol i blodå­rer

BT - - DEBAT -

Et indo­pe­re­ret gri­se­hjer­te slog i en bavi­an i he­le to år, før bavi­a­nen til sidst dø­de, forta­el­ler ame­ri­kan­ske for­ske­re. For­sker­ne hå­ber, at man en dag kan indo­pe­re­re dy­re­or­ga­ner i men­ne­sker. Man­ge dan­ske­re le­ver med for­hø­jet ko­leste­rol, og det gi­ver dem ri­si­ko for at ud­vik­le åre­for­kal­k­ning, når ko­leste­rol og fedt fa­est­ner sig på va­eg­ge­ne i pulsår­er­ne og gør dem sti­ve. Men be­hand­lin­gen af åre­for­kal­k­ning kan va­e­re ved at stå over for et gen­nem­brud.

Stof­fet cyclo­de­xtrin ser nem­lig ud til at op­lø­se ko­leste­rol i blodå­rer­ne hos mus, så de tis­ser ko­leste­ro­let ud. Det forta­el­ler en in­ter­na­tio­nal for­sker­grup­pe fra blandt an­det Bonn Uni­ver­si­tet i Tys­kland i et nyt stu­die.

»Nor­malt er jeg et ret pe­s­si­mi­stisk Nor­malt er jeg et ret pe­s­si­mi­stisk men­ne­ske, men det her er fan­ta­stisk loven­de men­ne­ske, men det her er fan­ta­stisk loven­de, for­di det er før­ste gang, man vir­ke­lig kan gø­re no­get ved al­le­re­de etab­le­ret åre­for­kal­k­ning,« si­ger en be­gej­stret pro­fes­sor og in­sti­tut­le­der ved In­sti­tut for Kli­nisk Me­di­cin på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet Lars Bo Ni­el­sen, der ik­ke selv har del­ta­get i det nye stu­die.

Cyclo­de­xtrin bru­ges i for­vej­en til at op­lø­se la­e­ge­mid­ler i men­ne­sker, og for­sker­ne har der­for stor til­tro til, at stof­fet og­så vil kun­ne bru­ges som et sik­kert mid­del til be­hand­ling af åre­for­kal­k­ning.

Blandt an­det bru­ges cyclo­de­xtrin til at op­lø­se la­e­ge­mid­ler let­te­re i krop­pen, li­ge­som det i den ame­ri­kan­ske fø­de­va­re­in­du­stri be­nyt­tes til at fjer­ne ko­leste­rol fra fø­de­va­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.