Den

BT - - DEBAT -

Han er for­gabt i mig. Hvem vil­le ha­ve tro­et, at jeg skul­le mø­de ka­er­lig­he­den igen. Jeg er 89 år gam­mel, ver­den, der luk­ke­de sig, åb­ner kla­re­re henover he­le Eu­ro­pa, hvor hen­des be­røm­mel­se blev sam­men­lig­net med Char­lie Chapl­ins.

I 1933 - hvor As­ta Ni­el­sen hav­de la­vet over 70 film i Tys­kland - an­non­ce­re­de hun sit far­vel til fil­men.

»Hitler er kom­met til mag­ten, og jeg er in­vi­te­ret til te i Pro­pa­gan­da­mi­ni­ste­ri­et,« skrev hun om mø­det, hvor så­vel Hitler som Go­eb­bels for­søg­te at over­ta­le hen­de til at ven­de til­ba­ge til fil­men. I ste­det vend­te hun fi­re år se­ne­re Hitler og sit el­ske­de Tys­kland ryg­gen. Glemt i Dan­mark Men Hitler og na­zis­men var ik­ke det ene­ste pro­blem for den nu 56-åri­ge stjer­ne. Tro­e­de hun, at hun - den sto­re fe­te­re­de stjer­ne - vil­le ven­de hjem til Dan­mark til stå­en­de ova­tio­ner, tog hun fejl.

Ta­le­fil­men hav­de gjort sit ind­t­og, og As­ta Ni­el­sen var ’old news’. Bort­set fra sku­e­spil­ler­kol­le­ger var hun glemt.

I en brevveks­ling med en af si­ne ven­ner skrev hun sin bit­ter­hed ud. Skrev om, »hvor­dan et land som Vest­tys­kland kun­ne ha­ve gjort no­get for mig, jeg har jo op­byg­get he­le den ty­ske fil­min­du­stri ..... Jeg fik ar­bej­det den op til at bli­ve den stør­ste film­pro­duk­tion i Eu­ro­pa med mit navn.

Nu er der al­drig no­gen, som spør­ger mig, hvor­dan jeg har det...«.

Hen­des ene­ste trøst var dyn­ger­ne af fan­bre­ve fra he­le ver­den, som brag­te min­der­ne om hen­des stor­heds­tid til li­ve igen. Og så selv­føl­ge­lig dat­te­ren Jes­ta.

Med de få ord ned­fa­el­det på et styk­ke pa­pir tog Jes­ta af­sked med As­ta Ni­el­sen og ver­den i 1964. Sta­er­kt de­pres­siv tog hun sit eget liv blot tre må­ne­der ef­ter, at hen­des mand hav­de mi­stet sit i en tra­fi­ku­lyk­ke.

»Mit liv er et en­somt hul,« skrev hun om ti­den i ’Den tien­de mu­se’.

Må­ske var det en­som­he­den, der drev hen­de ud i sit tred­je og sid­ste ae­g­te­skab med den 18 år yn­gre kunst­hand­ler An­ders Chri­sti­an The­de, som hun i ’Den tien­de mu­se’ be­skrev som ’det mest usel­vi­ske, kaerlige men­ne­ske, jeg har mødt’. At han var ho­mo­seksu­el, var til­sy­ne­la­den­de uden be­tyd­ning.

»Han er for­gabt i mig. Hvem vil­le ha­ve tro­et, at jeg skul­le mø­de ka­er­lig­he­den igen. Jeg er 89 år gam­mel, ver­den, der luk­ke­de sig, åb­ner.«

Halvan­det år se­ne­re udån­de­de As­ta Ni­el­sen på Fre­de­riks­berg Ho­spi­tal. Ef­ter hen­des eget øn­ske blev hun lagt en­de­ligt til hvi­le på Ve­stre Kir­ke­gaard. Ved si­den af sin dat­ter og svi­ger­søn på de ukend­tes grav. Glemt af al­le und­ta­gen hen­des mand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.