M

BT - - DEBAT -

oni og Samu­el kys­ser hin­an­den far­vel. Samu­el ga­ber og be­gyn­der at gå ned ad den blå­grøn­ne gang i bør­ne­ha­ven, mens han sla­e­ber en bam­se ef­ter sig. Han har prø­vet det man­ge gan­ge før, og han ved godt, hvil­ken dør han skal ind ad. Mo­ni vin­ker far­vel igen, in­den hun er ude ad dø­ren. Nu skal hun på ar­bej­de på Rigs­ho­spi­ta­let. Klok­ken er 19.30, og mor og søn si­ger god­nat til hin­an­den. »Folk spør­ger mig, om det ik­ke er hårdt at und­va­e­re ham i så man­ge ti­mer, men han sover jo det me­ste af ti­den. Jeg for­nem­mer på ham, at han fø­ler sig godt til­pas, og han har ik­ke rig­tig va­e­ret ked af det, når jeg af­le­ve­rer ham. Selv­føl­ge­lig sker det, og nog­le gan­ge gra­e­der han, men han skul­le jo helst hel­ler ik­ke ba­re ven­de ho­ve­d­et og va­e­re li­geg­lad, når mor går ud ad dø­ren,« si­ger Mo­ni.

Mo­ni er in­ten­siv­sy­geple­jer­ske, og det kra­e­ver, at man ar­bej­der i tre­holds­skift. Men da hun er ale­ne med sin halvan­det år gam­le søn Samu­el, skal han i nat sove i Ha­ralds­går­dens døgnåb­ne vug­ge­stue Natsva­er­me­ren på Øster­bro i Kø­ben­havn. Natsva­er­me­ren er en del af Ha­ralds­går­den, som i au­gust 2015 slog dø­re­ne op 24 ti­mer i døg­net al­le årets da­ge. Det er en in­te­gre­ret døgnå­ben vug­ge­stue og bør­ne­ha­ve, som har 198 vug­ge­stue-, bør­ne­ha­ve­samt fri­tids­hjems­børn til­knyt­tet. Af dem er der 30 børn, som og­så af og til overnatter på Natsva­er­me­ren.

I den tre eta­ger hø­je byg­ning lig­ger Natsva­er­me­ren på na­e­stø­ver­ste eta­ge, som åb­ner kl. 16. Her kom­mer bør­ne­ne kun op, hvis de en­ten bli­ver hen­tet se­ne­re end kl. 17, el­ler hvis de skal over­nat­te på in­sti­tu­tio­nen.

Samu­el er do­nor­barn, og Mo­ni er en­lig for­sør­ger. Hun el­sker sit ar­bej­de, men det kan hun ik­ke be­hol­de, hvis hun ik­ke kan få Samu­el pas­set om nat­ten. Hun har tid­li­ge­re haft dag­vag­ter, men det var en hård og stres­sen­de hver­dag sam­men med hen­des lil­le søn. Så­dan en dag gi­ver dem kun tre ti­mer sam­men, hvor Mo­ni og­så skal stå i køk­ke­net og la­ve mad, mens Samu­el ger­ne vil le­ge.

»Han bli­ver ked af det, og jeg bli­ver ked af det, for­di jeg ger­ne vil va­e­re sam­men med ham. Men der er ik­ke an­dre mu­lig­he­der – jeg er jo ale­ne med ham,« si­ger Mo­ni.

’’

I Dan­mark er der 1,6 mio. en­li­ge. Det sva­rer til 37 pct. af al­le voks­ne, vi­ser tal fra Dan­marks Sta­ti­stik. Sam­me un­der­sø­gel­se vi­ser, at om­kring 32.000 børn har op­le­vet, at de­res fora­el­dre flyt­te­de fra hin­an­den i de­res før­ste el­ler an­det le­ve­år. Sam­ti­dig går tin­ge­ne sta­er­kt på ar­bejds­mar­ke­det, og li­be­ra­li­se­rin­gen af luk­ke­loven har skabt et øget pres på mu­lig­he­der­ne for bør­ne­pas­ning, vur­de­rer fle­re for­ske­re.

Hver­da­gen skal ha­en­ge sam­men

Iføl­ge se­ni­o­r­for­sker ved Det na­tio­na­le Forsk­nings­cen­ter for Vel­fa­erd (SFI) Mo­gens Chri­stof­fer­sen er det sa­er­ligt hårdt for de en­li­ge for­sør­ge­re at få hver­da­gen til at ha­en­ge sam­men, når in­sti­tu­tio­ner­nes åb­ning­sti­der ik­ke pas­ser sam­men med ar­bejds­ti­den.

»De en­li­ge er enormt af­ha­en­gi­ge af de­res ar­bej­de, for hvis de ry­ger ud i la­en­ge­re­va­ren­de ar­bejds­løs­hed, bli­ver det pres­set og kan gå ud over bør­ne­ne. Der­for ind­ret­ter de sig med ska­e­ve ar­bejds­ti­der, da det er en bed­re løs­ning for nog­le,« si­ger Mo­gens Chri­stof­fer­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.