M

BT - - DEBAT -

Li­ne Fel­holt

an­ge af de des­ser­ter og ka­ger, vi el­sker al­ler­mest, stam­mer slet ik­ke fra Dan­mark. Vi har ba­re ta­get dem så me­get til os, at vi na­e­sten op­fat­ter dem som ’vo­res’. »Hvem går og ta­en­ker på, at crois­san­ter og cho­ko­la­de­mous­se er fransk? Vi ken­der det så godt, og spi­ser det så tit,« ly­der det fra BTs ka­ge­kok Ja­cob Bär Mogensen.

Men det fran­ske køk­ken er ik­ke kun det sal­te køk­kens mo­der. Man­ge af de des­ser­ter og ka­ger, vi spi­ser, stam­mer og­så fra Frank­rig. Nog­le af dem er al­le­mand­se­je som crois­san­ten, an­dre har vi dan­ske­re i min­dre grad ta­get til os. Det sid­ste er den klas­si­ske fran­ske ma­de­le­i­ne-ka­ge et godt ek­sem­pel på.

»I vir­ke­lig­he­den er det ba­re en ’spon­ge ca­ke’, det vil si­ge en helt al­min­de­lig lys, luf­tig, fast og lidt svam­pet ka­ge­dej,« for­kla­rer Ja­cob Bär Mogensen om ka­gen med det me­get fran­ske pi­ge­navn.

Klas­sisk mus­lin­ge­form

Det er fak­tisk ka­gens sa­er­li­ge form, der gør den spe­ci­el:

»Det, der gør den til en ma­de­le­i­ne­ka­ge, er dens klas­si­ske mus­lin­ge­form, som kom­mer fra den form, man ba­ger den i. Man kan sag­tens ba­ge dej­en i al­le mu­li­ge an­dre for­me, men så er det ba­re ik­ke en ma­de­le­i­ne­ka­ge,« un­der­stre­ger Ja­cob Bär Mogensen.

Med an­dre ord er der ik­ke no­get sva­ert ved at gå de fi­ne­re fran­ske des­sert­kok­ke i be­de­ne og la­ve ma­de­le­i­ne­ka­ger. Spon­ge ca­ke-dej­en, som ma­de­le­i­ne-ka­gen be­står af, be­står grund­la­eg­gen­de af mel, suk­ker, aeg og smør.

»Den er hur­tig at la­ve. Du skal ik­ke bru­ge alt for man­ge in­gre­di­en­ser el­ler ud­styr. Et pi­ske­ris, en skål og så ba­si­sin­gre­di­en­ser, som al­le har stå­en­de, og så er du godt kø­ren­de,« lover BTs ka­ge­kok.

Til gen­ga­eld kan ma­de­le­i­ne­ka­gen va­ri­e­res i det uen­de­li­ge.

»Det sjove ved at la­ve ka­ger er at prø­ve no­get nyt, mens man ta­ger ud­gangs­punkt i det gam­le, der svin­ger og sma­ger godt. Med ma­de­le­i­ne­ka­gen er det nemt. Gi­ver man dej­en fri­ske hin­d­ba­er, bli­ver ka­gen syr­lig, gi­ver man den cho­ko­la­de, får den et bit­tert tvist,« for­kla­rer han og kal­der den ‘en lil­le ka­ge, der har det he­le’:

»Den er en per­fekt lil­le ka­ge at ser­ve­re til kaf­fen el­ler te­en.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.