Til hver­dag

BT - - DEBAT -

»På va­ser fra det an­tik­ke Gra­e­ken­land ser vi yn­gre og ae­l­dre ma­end af­bil­le­det sam­men,« si­ger Met­te By­ri­el-Thy­ge­sen, mu­se­ums­in­spek­tør på Na­tio­nal­mu­se­et med spe­ci­a­le i bl.a. seksu­a­li­tets- og køns­hi­sto­rie.

An­tik­kens fra­ek­ker­ter

På va­ser og drik­ke­skå­le fra bl.a. år 500 f.Kr. ses bl.a. teg­nin­ger af nøg­ne ma­end og dren­ge, der rø­rer ved hin­an­dens køns­de­le. Det var helt na­tur­ligt, at voks­ne ma­end la­er­te dren­ge op. Ser vi på år­hund­re­der­ne ta­et­te­re på vo­res, blev den slags ulov­ligt og be­trag­tet som ’utug­tigt’. I 1600-1800-tal­lets Dan­mark blev fraekke teg­nin­ger delt i smug - og­så i det bed­re bor­ger­skab, forta­el­ler Met­te By­ri­el-Thy­ge­sen.

»Vi har ek­semp­ler på ho­mo­seksu­a­li­tet og grup­pek­nald, af­bil­le­det i be­slag­lagt ulov­lig po­r­no­gra­fi. Man så det som utug­tigt, og det var no­get man gem­te, hvis man over­ho­ve­det hav­de det. Det forta­el­ler os no­get om, at der og­så er fo­re­gå­et no­get på kryds og tva­ers,« si­ger hun om for­ti­dens syn på sex og seksu­a­li­tet.

Be­slag­lagt po­r­no­gra­fi

I Rigs­ar­ki­vet fin­des be­slag­lagt po­r­no­gra­fi fra 1800-tal­let. Det er blandt an­det teg­nin­ger af en nø­gen mand, der ta­ger en halvt af­kla­edt kvin­de på sen­gen. Her ser man me­re af man­dens køn end kvin­dens. En an­den teg­ning fo­re­stil­ler en uni­form­s­kla­edt mand, der pres­ser sig mod en halv­nø­gen kvin­de.

»Sch­me­er­feldt var lidt for glad for en adels­frue og for­søg­te at tra­en­ge ind i hen­des kam­mer ved fle­re lej­lig­he­der, og der­for blev der alt­så lagt sag an imod ham. Bil­le­der­ne blev til­sy­ne­la­den­de fun­det hos ham, kon­fi­ske­ret og brugt som be­vis­ma­te­ri­a­le,« forta­el­ler Met­te By­ri­el-Thy­ge­sen.

Først i 1969 blev po­r­no­gra­fi lov­ligt i Dan­mark og der­med gjort let til­ga­en­ge­lig. Si­den da er ud­bre­del­sen af bil­le­der og film af nøg­ne men­ne­sker i me­re el­ler min­dre in­ti­me si­tu­a­tio­ner ble­vet så nor­malt et syn, at vi sja­el­dent kig­ger en ek­stra gang, når bus­sen kø­rer for­bi med et gi­gan­tisk bil­le­de af en split­ter­nø­gen hensla­engt kvin­de på si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.