KEVINS NYE

BT - - REJSER -

BT I KI­NA »Om­sta­en­dig­he­der­ne ta­get i be­tragt­ning var det nok min bed­ste Formel 1-kva­li­fi­ka­tion til da­to.« Ci­tat: Ke­vin Magnus­sen. Pla­ce­rin­gen – en 17. plads på star­top­stil­lin­gen til Ki­nas Grand Prix – var om­trent som for­ven­tet. Men må­den, den blev kørt hjem på, var na­er­mest sen­sa­tio­nel.

Fredag nå­e­de Ke­vin Magnus­sen kun en op­varm­nings­om­gang, in­den bag­hjuls­op­ha­en­get kol­lap­se­de, og be­ska­di­ge­de bi­len så vold­somt, at han slet ik­ke kom med i den an­den tra­e­ning (FP2). Og i går mor­ges styr­te­de reg­nen ned i FP3-tra­e­nin­gen, så da kva­li­fi­ka­tio­nen star­te­de i tør­vejr, hav­de Magnus­sen kørt pra­e­cis nul re­le­van­te om­gan­ge på Shang­hai In­ter­na­tio­nal Circu­it i sin Re­nault. Al­li­ge­vel sat­te han 17. bed­ste Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for Re­naults Formel 1-team, Cy­ril Abi­te­boul, har bå­de god­ter og min­dre spi­se­li­ge nyheder til Ke­vin Magnus­sen, da BT mø­der ham på Bar Rou­ge i Shang­hais ’The Bund’. Der skal pra­e­sen­te­res to nye team-part­ne­re, men Abi­te­boul har og­så tid til at snak­ke om frem­ti­den. Først de dår­li­ge nyheder: Re­nault kan va­e­re få da­ge fra at ta­ge en be­slut­ning om at op­gi­ve de­res 2016-mo­del, og i ste­det fo­ku­se­re på 2017-bi­len. Sker det, vil det ha­em­me Magnus­sens mu­lig­he­der for at avan­ce­ret i fel­tet, for an­dre team vil fort­sa­et­te 2016-ud­vik­lin­gen helt frem til ef­ter­å­ret, »I øje­blik­ket kom­mer der små, ae­ro­dy­na­mi­ske nyheder med ja­ev­ne mel­lem­rum, og spe­ci­elt til Spa­ni­ens Grand Prix har vi en stør­re up-da­te,« si­ger Abi­te­boul. »Men li­ge nu hol­der vi os lidt til­ba­ge med hen­syn til bi­len, for vi ser bå­de på 2016 og 2017. Vi har end­nu ik­ke be­slut­tet, hvor me­get vi sat­ser på 2016, men de for­bed­rin­ger, vi even­tu­elt kom­mer med, skal i al­le til­fa­el­de og­så kun­ne bru­ges i 2017,« for­kla­rer han.

»For at va­e­re ae­r­lig. In­ter­nt i tea­met er der for­skel­li­ge me­nin­ger om det her, for det gi­ver og­så god me­ning at ud­vik­le den nu­va­e­ren­de mo­del. Det kun­ne for­bed­re vo­res re­sul­ta­ter, og der­med gi­ve os en bed­re slut­pla­ce­ring i VM 2016.«

»Men der kom­mer sto­re aen­drin­ger i det ae­ro­dy­na­mi­ske reg­le­ment i 2017, og vi skal be­stem­me os for, hvor­når vi fo­ku­se­rer på den nye bil. Det er en be­slut­ning, vi skal ta­ge in­den for de kom­men­de to uger - og det er en be­slut­ning, der kan be­ty­de, at vi me­re el­ler min­dre op­gi­ver 2016-bi­len for at sat­se 100 pro­cent på 2017.« Over­ve­jer at drop­pe 2016-mo­tor Og så en for­ven­tet nyhed til K-Mag: Mens man over­ve­jer at op­gi­ve 2016-bi­len, fort­sa­et­ter Re­nault ar­bej­det med mo­to­ren.

»Vi ka­em­per som ga­le på at for­bed­re vo­res mo­tor,« si­ger Abi­te­boul om den mo­tor, der ven­tes in­tro­du­ce­ret ved Ca­na­das Grand Prix midt i ju­ni.

»Li­ge­gyl­digt hvad vi gør med re­sten af bi­len – vi skal ha­ve en me­re kon­kur­ren­ce­dyg­tig mo­tor. Jeg kan ik­ke sa­et­te et pra­e­cist tal på de ek­stra he­ste­kra­ef­ter, der kom­mer fra den nye mo­tor, men vi sat­ser på, at den af­stand, vi i øje­blik­ket har til Mer­ce­des på mo­tor-fron­ten, vil bli­ve hal­ve­ret. Jeg ved selv­føl­ge­lig godt, at de og­så ar­bej­der på at for­bed­re de­res mo­tor, men jeg tror, at vi har stør­re po­ten­ti­a­le for at gø­re frem­skridt. Mer­ce­des har gjort det fan­ta­stisk og er langt for­an os, men sam­ti­dig tror jeg, de­res ud­vik­lings­kur­ve er ved at fla­de ud, så det bli­ver let­te­re for os at ind­hen­te dem. De har for­bed­ret de­res mo­tor i lø­bet af vin­te­r­en – men ik­ke så for­fa­er­de­lig me­get. Fak­tisk tror vi på, at vi al­le­re­de har re­du­ce­ret af­stan­den til dem med de for­bed­rin­ger, vi in­tro­du­ce­re­de i lø­bet af vin­te­r­en. Den ud­vik­ling skal fort­sa­et­te – el­lers bli­ver jeg fy­ret,« smi­lerA­bi­te­boul.

Og så end­nu en god nyhed. Abi­te­boul er im­po­ne­ret over Ke­vin Magnus­sens hid­ti­di­ge ar­bej­de for Re­nault.

»Han er vo­res na­tur­li­ge le­der,« sag­de han op til sa­e­son­star­ten om dan­ske­ren.

»Ke­vin har i før­ste om­gang kun en ét-årig kon­trakt, men med det ar­bej­de, han har pra­este­ret ind­til nu, ser jeg in­gen grund til, at vi ik­ke skal fort­sa­et­te sam­ar­bej­det.« Ki­nas Grand Prix TV 3+ fra kl. 06.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.