K-Mags bed­ste om­gang

BT - - REJSER -

POWER tid – 0,9 se­kund hur­ti­ge­re end team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer, der kør­te 48 tør­vej­rsom­gan­ge fredag.

»Jeg er glad – og ae­r­ligt talt og­så lidt over­ra­sket over, at af­stan­den til Jo­ly­on er så stor,« sag­de Magnus­sen, da BT mød­te ham ef­ter kva­li­fi­ka­tio­nen.

»Min før­ste kva­li­fi­ka­tions-om­gang var og­så før­ste gang, jeg kør­te en kom­plet om­gang på ba­nen i tør­vejr. Og før­ste gang jeg prø­ve­de su­per­soft-da­ek­ket. Så det var sva­ert. På den ene si­de var jeg nødt til at sat­se, på den an­den si­de måt­te jeg ik­ke la­ve fejl.«

Ke­vin Magnus­sens 17. plads og Jo­ly­on Pal­mers 19. plads un­der­stre­ger, at Shang­hai In­ter­na­tio­nal Circu­it er en po­wer­ba­ne.

Re­nault-mo­to­rens ak­tu­el­le un­der­skud på kon­to­en for he­ste­kra­ef­ter blev ud­stil­let, men sam­ti­dig var det loven­de for K-Mag og co, at Da­ni­el Ric­ci­ar­do kva­li­fi­ce­re­de sig til før­ste startra­ek­ke ved si­den af Ni­co Ros­berg. Sva­ert løb i dag Au­stra­li­e­rens Red Bull er ud­sty­ret med pra­e­cis sam­me mo­tor som Magnus­sens og Pal­mers bi­ler, og det er ty­de­ligt, at Re­nault er ved at luk­ke af­stan­den op til Mer­ce­desog Fer­ra­ri-mo­to­rer­ne. En end­nu sta­er­ke­re ver­sion af Re­nault-mo­to­ren ven­tes klar til Ca­na­das Grand Prix i ju­ni, og i ho­ved­kvar­te­ret i En­sto­ne er man al­le­re­de i gang med at slå de før­ste stre­ger til 2017-bi­len. Frem­tids­ud­sig­ter­ne er der­for loven­de for Re­nault, men først skal Ki­nas Grand Prix og re­sten af 2016 over­stås.

»Det bli­ver sva­ert i lø­bet søn­dag (i dag, red.), for nor­malt bru­ger man jo FP2 til så­kald­te long-runs, hvor man af­prø­ver og ju­ste­rer bi­len til lø­bet, og sam­ti­dig un­der­sø­ger, hvor la­en­ge da­ek­ke­ne kan hol­de. Den er­fa­ring mang­ler jeg, så vi må prø­ve os frem. Må­ske ram­mer vi for­kert – men må­ske ram­mer vi rig­tigt,« sag­de Magnus­sen.

»Hvis jeg hav­de haft en nor­mal fredag her i Shang­hai, tror jeg på, at jeg kun­ne va­e­re kom­met no­get la­en­ge­re op på star­top­stil­lin­gen – og så hav­de VM-po­int va­e­ret en re­a­li­stisk mu­lig­hed. Nu må vi ba­re se, hvor­dan tin­ge­ne ud­vik­ler sig.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.