En ski­de­bal­le til for­skel

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

UD­SKIFT­NIN­GER: AD­VARS­LER: (U)FOR­LØST

»Det er med af­stand den dår­lig­ste halv­leg, vi har spil­let her i for­å­ret. Det er hund­re­de pro­cent mit an­svar, når vi sa­et­ter hol­det op som i dag, at vi ik­ke har mod­sva­ret, da vi kom­mer bag­ud.«

»Jeg må kig­ge in­dad og si­ge, at jeg nok hav­de over­vur­de­ret, at vi kun­ne hånd­te­re kam­pen. Det kun­ne vi til 0-1.«

»Det er da ae­r­ger­ligt. Jeg er mest ae­r­ger­lig på hol­dets veg­ne. I dag fortje­ner vi at ta­be. Der har må­ske va­e­ret an­dre kam­pe, hvor spil­ler­ne har fortjent at bli­ve be­løn­net. I for­hold til den ud­vik­ling, vi har gang i, er jeg sik­ker på, at vi nok skal la­e­re en mas­se, så vi kom­mer sta­er­ke­re ud på den an­den si­de.« Ska­eld­te ud i pau­sen Ran­ders-tra­e­ner Colin Todd kun­ne til gen­ga­eld gla­e­de sig over et Ran­ders-mand­skab, der i hvert fald rent sport­s­lig la­der til at va­e­re trå­dt ud af den skyg­ge, som sa­gen om Chri­sti­an Kel­lers for­hold til Jonas Bor­rings eks­ko­ne skab­te. En god, gam­mel­dags ski­de­bal­le hjalp.

»Pra­e­sta­tio­nen var god, men jeg var lidt skuf­fet i før­ste halv­leg, når vi kom til den sid­ste tred­je­del. Men jeg fik en fan­ta­stisk re­ak­tion fra vis­se spil­le­re, jeg ska­eld­te ud i pau­sen. Og no­get af det fod­bold, vi spil­le­de, var frem­ra­gen­de.« »Det var tre spil­le­re.«

»Det, jeg si­ger i om­kla­ed­nings­rum­met, bli­ver i om­kla­ed­nings­rum­met. Det var for at ska­be me­re gen­nem­slags­kraft og gø­re ondt på mod­stan­de­ren. Og jeg fik en god re­ak­tion fra spil­ler­ne.«

Si­den 1-3-ne­der­la­get til Vi­borg har Ran­ders vun­det to kam­pe og spil­let uaf­gjort med FC Kø­ben­havn, men Colin Todd fø­ler al­li­ge­vel, at Ran­ders har gjort det godt i la­en­ge­re tid end blot de se­ne­ste op­gør.

»Vi har he­le ti­den va­e­ret ta­et på, uan­set hvad folk si­ger. Vi har sat en ret god stan­dard. Og jeg sy­nes, man har set, at vi er i stand til at gi­ve al­le mod­stand.«

Da­ni­el Christensen (02) for El­mar Bjar­na­son (41.), Stephan Pe­ter­sen (4) for Emil Ni­el­sen (67.), Morten ’Dun­can’ Ras­mus­sen (02) for Ma­te Vatsadze (67.) Jo­sip Elez (84.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.