Brønd­bys fejl­trin

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BRØND­BY PRA­E­SEN­TE­RE­DE I ugens løb de­res nye stra­te­gi 6.4. Med im­ple­men­te­rin­gen af den­ne skal de til at ska­e­re ned, lød det. Og li­ge nu er der ri­ge­ligt at ska­e­re fra af i for­hold til den sport­s­li­ge sek­tor. Jeg sy­nes, de har brugt rig­tig man­ge mid­ler på at in­ve­ste­re i spil­le­re, der har vist sig bå­de for­ker­te og for dår­li­ge. Det har va­e­ret spil­le­re som i før­ste om­gang er ble­vet forskå­net for alt for hård kri­tik på trods af, at de­res pra­e­sta­tio­ner har va­e­ret for dår­li­ge. De er ble­vet red­det af de­res fy­si­ske for­fat­ning, da de er ble­vet hen­tet på tids­punk­ter, hvor man ik­ke kun­ne for­ven­te, at de var i top­form.

Men som ti­den er gå­et, er der for man­ge af dem, der ik­ke har le­ve­ret det, som man har for­ven­tet og det, de er ble­vet be­talt for. Magnus Eriks­son hav­de man sto­re for­vent­nin­ger til. Han bur­de va­e­re kom­met i form nu og ha­ve pra­este­ret. Men det har han ik­ke. Det har højst va­e­ret or­di­na­ert.

Man kan og­så ta­ge Jo­han El­man­der. Te­emu Puk­ki har kun ak­ku­rat va­e­ret god­kendt. Og der er spil­le­re som Da­ni­el Ag­ger og Tho­mas Ka­h­len­berg, der er sto­re nav­ne, men som pra­este­rer for sja­el­dent på grund af ska­der.

Ka­h­len­berg har haft en lang pe­ri­o­de ude, men han har trods alt le­ve­ret, når han har va­e­ret klar. Det har Ag­ger og­så, men ik­ke de­sto min­dre må man si­ge, at han har va­e­ret ude i halv­de­len af kam­pe­ne. Og det er et pro­blem, når man hen­ter en så stor spil­ler hjem for ik­ke ale­ne at le­ve­re, men og­så for at kun­ne spil­le fast. Det kan og­så va­e­re et øko­no­misk pro­blem. Brønd­by har dog la­en­ge haft tan­ke­gan­gen, at de har et bud­get, som der ik­ke sker al­ver­den med, hvis det bli­ver over­skre­det, for­di der har va­e­ret en mand i Jan Bech An­der­sen, der har va­e­ret vil­lig til at luk­ke hul­let. DET ER IK­KE de un­ge spil­le­re, der har tyn­get bud­get­tet. Tva­er­ti­mod. Skal man va­e­re lidt flabet, kan man si­ge, at Brønd­by fak­tisk har le­ve­ret ta­et på de for­vent­nin­ger, man har sat op. Men det er ik­ke på grund af de dyrt ind­køb­te spil­le­re, der be­la­ster bud­get­tet. Det er på trods af dem.

Brønd­by vil igen ger­ne sat­se på eg­ne ta­len­ter. Det er in­gen sag at si­ge, at vi har en am­bi­tion om, at vi skal ud­vik­le tre spil­le­re til Su­per­liga-trup­pen. Det er hel­ler ik­ke no­get pro­blem at si­ge, at vi skal spil­le med vo­res eg­ne spil­le­re. Det kan man ba­re gø­re. Det er ba­re at sa­et­te dem på hol­det og spil­le med dem, og så er am­bi­tio­nen op­fyldt. Men am­bi­tio­nen er vel i vir­ke­lig­he­den, at man ik­ke ale­ne skal lyk­kes med at ud­vik­le og ud­dan­ne dem, men og­så at de skal va­e­re go­de nok til, at de er i stand til at vin­de nok kam­pe og po­int til at op­fyl­de klub­bens målsa­et­ning. Det er dér, man skal va­e­re skarp.

Jeg me­ner ik­ke, at selv­om der bli­ver skå­ret i Brønd­bys bud­get, at det bli­ver så for­fa­er­de­ligt sår­bart for dem, for­di de net­op i den se­ne­ste pe­ri­o­de har brugt for man­ge pen­ge på spil­le­re, der har le­ve­ret for dår­ligt og ik­ke i na­er­he­den af, hvad de tje­ner. Der­for be­hø­ver det ik­ke nød­ven­dig­vis at bli­ve dyrt for frem­ti­den i for­hold til Brønd­bys pra­e­sta­tio­ner og re­sul­ta­ter. OG NET­OP FREM­TI­DEN for Brønd­by er li­ge­så lys – og ly­se­re – end stort set al­le an­dre kon­kur­ren­ter i dansk fod­bold. FC Kø­ben­havn ser ud til at kla­re sig bedst. De vin­der kam­pe, der er ja­evn­byr­di­ge, for de har spil­le­re med X-fak­tor. De har et kon­cept, de ken­der, og som vir­ker. De ser ud til at va­e­re et he­ste­ho­ved for­an al­le an­dre. Men det, de lyk­kes med i Aal­borg, Ran­ders og Midtjyl­land, er jo at ha­ve nog­le fak­to­rer, hvor de gør sig kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge på trods af en øko­no­mi, der er rin­ge­re end kon­kur­ren­ter­nes. Det er det, Brønd­by er nødt til at dyr­ke. De må dyr­ke nog­le af de dy­der, der er i klub­ben. Og som Brønd­by har frem for al­le i dansk fod­bold. Ek­sem­pel­vis de­res fan og – klubkul­tur. De må sim­pelt­hen fin­de og dyr­ke de dy­der, som man kan vin­de på bag­grund af - på trods af den øko­no­mi­ske kon­kur­ren­ce­si­tu­a­tion. Og der sy­nes jeg fak­tisk, der er re­la­tivt go­de mu­lig­he­der for Brønd­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.