Blat­ter for­try­der

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AN­GER? Den tid­li­ge­re pra­esi­dent for det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund FIFA, Sepp Blat­ter, gjor­de ik­ke nok for at re­for­me­re det skan­da­leom­bru­ste for­bund. Det er­kend­te den 80-åri­ge schweizer, da han fredag tal­te til 400 men­ne­sker på uni­ver­si­te­tet i Ba­sel.

»Jeg for­try­der, at jeg ik­ke gjor­de nok for at brin­ge FIFA til­ba­ge på ret­te spor,« sag­de Sepp Blat­ter iføl­ge nyheds­bu­reau­et Reu­ters.

Han trak sig sid­ste år fra po­sten i FIFA, ef­ter at en lang ra­ek­ke fod­bold­le­de­re blev ar­re­ste­ret på grund af an­kla­ger om kor­rup­tion og pen­ge un­der bor­det i for­bin­del­se med til­de­lin­gen af slut­run­der og salg af tv-ret­tig­he­der.

Un­der uni­ver­si­tets­be­sø­get i Ba­sel blev Sepp Blat­ter be­skyldt for at ha­ve vendt det blin­de øje til kor­rup­tio­nen, der har trå­de til de re­gio­na­le fod­bold­for­bund i blandt an­det i Sy­da­me­ri­ka (Con­me­bol) og Nord- og Mel­le­ma­me­ri­ka (Con­ca­caf). Kun­ne ik­ke blan­de sig Blat­ter, der sad i spid­sen for FIFA fra 1998 til 2015, er dog af en an­den hold­ning.

»Jeg hav­de ik­ke magt til at blan­de mig i, hvad der fo­re­gik i de kon­fø­de­ra­tio­ner,« ly­der mel­din­gen fra schweize­ren.

Den lan­ge ra­ek­ke af ar­re­ste­re­de fod­bold­le­de­re skal for ret­ten i USA i fe­bru­ar 2017, og Blat­ter er pa­rat til at vid­ne i sa­ger­ne.

»Ja. Jeg er pa­rat til at for­sva­re FIFA, hvis de øn­sker det,« sag­de han iføl­ge AFP. Tvivl­s­om over­før­sel En mista­en­ke­lig pen­ge­over­før­sel i 2011 fra Sepp Blat­ter til den tid­li­ge­re pra­esi­dent for det eu­ro­pa­ei­ske fod­bold­for­bund, Mi­chel Plat­i­ni, på knap 14 mil­li­o­ner kro­ner, be­ty­der, at schweize­ren i øje­blik­ket er ude­luk­ket i seks år fra al fod­bold.

Over­førs­len ske­te ni år ef­ter, at Plat­i­ni an­gi­ve­ligt fo­re­tog no­get ar­bej­de for FIFA, men ga­el­den var al­drig ble­vet no­te­ret i FIFA.

Fredag hen­vi­ste Sepp Blat­ter til, at der i ste­det var ind­gå­et en mundt­lig af­ta­le.

»Der var ta­le om en ga­eld, og vi be­tal­te den ga­eld.«

»Må­ske skul­le man tid­li­ge­re ha­ve in­di­ke­ret, at vi skyld­te ham no­get. Men det om­hand­ler no­get ad­mi­ni­stra­tivt og en øko­no­misk pro­ce­du­re, og det har ik­ke no­get med etik at gø­re,« me­ner Blat­ter.

Bå­de Blat­ter og Plat­i­ni har an­ket ude­luk­kel­sen på seks år til den in­ter­na­tio­na­le sport­s­dom­stol, CAS.

FIFA valg­te i fe­bru­ar den tid­li­ge­re UEFA-ge­ne­ral­se­kre­ta­er Gi­an­ni In­fan­ti­no til ny pra­esi­dent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.