BRØND­BYS STAER

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Nu hvor du er ble­vet en del af di­rek­tio­nen, kom­mer der en­de­lig ro på i le­del­sen i Brønd­by. »Ja, men jeg vil ger­ne un­der­stre­ge, at det ik­ke sker af mig, men mig. Jeg bli­ver en af dem, der kom­mer til at hja­el­pe til. Og så ved jeg jo godt, at der og­så hø­rer et nej til så­dan en på­stand, for at va­e­re i en klub med så me­get stor op­ma­er­k­som­hed og man­ge in­ter­es­sen­ter, som der er her­u­de, er jo ik­ke et ro­ligt sted. Jeg har hel­ler ik­ke en for­vent­ning om, at Brønd­by skal va­e­re et ro­ligt sted. Men den plan, vo­res le­del­se til­sam­men har la­vet, har jo et langt sig­te, og hvis vi hol­der fast i hin­an­den og det sig­te, så kom­mer det til at va­e­re en ro­li­ge­re le­del­se.« Du er den mest ind­fly­del­ses­ri­ge per­son på Brønd­bys løn­nings­li­ste. »Det tror jeg ik­ke, for Brønd­by er jo net­op ken­de­teg­net ved et fa­el­les­skab, så jeg tror ik­ke, der er no­gen, der må­ler på det. Det er i hvert fald ik­ke en stan­dard, jeg går og hol­der øje med. Jeg hå­ber i øv­rigt, at vi al­le sam­men ar­bej­der som om, vo­res ind­fly­del­se er af­gø­ren­de. Det gør jeg i hvert fald selv, og det har jeg ta­enkt mig at bli­ve ved med.« Når det sker, er der ta­le om en kon­tro­ver­si­el, en­gelsk mid­ter­for­sva­rer fra en af de sto­re Lon­don-klub­ber. »Det tør jeg ik­ke, hver­ken af­vi­se el­ler be­kra­ef­te. Der er in­gen grund til at pu­ste vind i de sejl. De kø­rer så glim­ren­de af sig selv, har jeg lagt ma­er­ke til. Men jeg kan si­ge så me­get, at jeg vil ik­ke va­e­re pa­rat til at fal­de på ha­len over for et stort navn, hvis jeg ik­ke sam­ti­dig kan se, at der og­så kan for­ven­tes at va­e­re stor gavn. Vi kom­mer ik­ke til at va­el­ge en tra­e­ner ud fra mar­ke­ting­va­er­di­en. Det lig­ger og­så i vo­res nye stra­te­gi. Det er ik­ke nok ba­re at glim­te lidt på over­fla­den. Vi skal va­e­re sik­re på, at det pas­ser ind i pro­jekt her, hvor vi er nu, og de kom­men­de år frem.« Det pro­jekt, du køb­te ind på, da du blev an­sat, har al­le­re­de aen­dret sig. »Ja, det gør det jo he­le ti­den, men ik­ke dra­ma­tisk. Jeg hav­de jo ik­ke fo­re­stil­let mig, at Brønd­by som den ene­ste klub i ver­den ba­re kun­ne mar­che­re der­u­dad uden hen­syn­s­ta­gen til øko­no­mi­en. Som det al­tid har va­e­ret i de 30 år, jeg snart har va­e­ret en del af di­ver­se su­per­liga­klub­ber, så er vir­ke­lig­he­den den, at in­di­mel­lem er der me­get vind i sej­le­ne, og an­dre gan­ge må man skif­te ret­ning en­gang imel­lem og kryd­se op mod vin­den, før man igen ram­mer med­vin­den, og rent øko­no­misk er det jo det, vi er i li­ge nu. Men det er rig­tigt, at der har va­e­ret man­ge ju­ste­rin­ger og aen­drin­ger in­den for det se­ne­ste år.« IN­TER­VIEW Der er sket en del, si­den Tro­els Bech sid­ste som­mer sag­de ja til at bli­ve sport­s­chef i Brønd­by. Ik­ke mindst for Bech selv. Han blev an­sat 19. ju­ni til at ska­be et hold, der kun­ne vin­de me­dal­jer. Se­ne­st i 2018 skul­le man vin­de mester­ska­bet. Un­der sig hav­de han i Tho­mas Frank en tra­e­ner, der i to sa­e­so­ner hav­de ar­bej­det med at ska­be en bold­be­sid­den­de spil­lestil med højt gen­pres. Over sig hav­de han en besty­rel­ses­for­mand, som hav­de hånd­pluk­ket ham, og som med si­ne man­ge mil­li­o­ner langt hen ad vej­en var en ga­rant for, at Bech hav­de pen­ge at bru­ge på nye spil­le­re. I dag er tra­e­ne­ren va­ek. Det sam­me er be­sty­rel­ses­for­man­den om et øje­blik. Pen­ge er der hel­ler ik­ke man­ge af, og den plan, han blev an­sat til at ud­fø­re, var han onsdag selv med til at la­eg­ge i gra­ven. Til gen­ga­eld er han selv ryk­ket helt op i top­pen af Brønd­bys le­del­ses­hie­rar­ki. I dag er Bech ik­ke ba­re sport­s­chef. Han er en del af di­rek­tio­nen.

BT har ud­for­dret Brønd­bys nye sta­er­ke mand med 13 på­stan­de før dagens der­by mod FC Kø­ben­havn. Brønd­by har en ny tra­e­ner på plads in­den for en må­ned. »Det er me­get sand­syn­ligt.« Du sy­nes dit før­ste hal­ve år som sport­s­di­rek­tør var sjove­re, end den sid­ste halvan­den må­ned har va­e­ret. »Det har va­e­ret in­vol­ve­ren­de, en­ga­ge­ren­de, mo­ti­ve­ren­de og og­så hårdt, og det tror jeg ik­ke kom­mer til at aen­dre sig fra hal­vår til hal­vår... Nej, jeg skal sva­re or­dent­ligt: Der har da va­e­ret fle­re kna­ster at høv­le på i for­å­ret. Det har der da.« Du er skuf­fet over det, Brønd­by har få­et ud af de tre hjemvend­te kory­fa­e­er, Ag­ger El­man­der og Ka­h­len­berg. »Vi har få­et for få kam­pe ud af dem, og det må va­e­re skuf­fen­de for al­le. Isa­er de spil­le­re, som har mi­stet man­ge kam­pe, for det skyl­des pri­ma­ert ska­der, og det er da en streg i reg­nin­gen, for det er tre me­get dyg­ti­ge og pro­fi­le­re­de spil­le­re. Den va­er­di, de har bå­de i egen kva­li­tet og i for­hold til at hja­el­pe de un­ge, er jo helt af­ha­en­gig af, om de er på ba­nen. Og der sy­nes jeg godt, at jeg kan til­la­de mig at si­ge, at vi har sav­net dem for tit.« Du over med Th ga­te. »Jeg re­f­le hav­de på vi ik­ke b der­ne, m ha­ve sty og­så er. O det, kom jo har sa har jeg t det? Jeg h der­ne og ta­enkt m

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.