KE MAND

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

rve­je­de at si­ge op sam­men ho­mas Frank oven på Oscar- ek­te­re­de over, hvil­ken ef­fekt det å mig at va­e­re i en si­tu­a­tion, hvor ba­re ka­em­pe­de med mod­stan­men og­så li­ge plud­se­lig skul­le r på de man­ge in­dre kra­ef­ter, der Og ef­ter at ha­ve spe­ku­le­ret over m jeg frem til det ra­tio­na­le, at jeg agt ja til et an­svar, og hvil­ken ret til at smi­de ge­va­e­ret og lø­be fra har et an­svar over for me­d­ar­bejg vo­res be­sty­rel­se, og det har jeg ig at le­ve op til.« I dag mø­der I FC Kø­ben­havn i liga­en, og onsdag er der re­tur­kamp i po­ka­len. Ud­fal­det af de kom­men­de to kam­pe bli­ver af­gø­ren­de for, om Brønd­bys sa­e­son bli­ver en suc­ces el­ler en fi­a­sko. »Nej, det er for sort og hvidt. Det er gi­vet, at vi ik­ke får en ek­stra chan­ce i po­kal­tur­ne­rin­gen, hvis vi ta­ber, men det gør vi i Su­per­liga­en. Det er selv­føl­ge­lig rig­tigt, at jo fa­er­re kam­pe, der er til­ba­ge, jo vig­ti­ge­re bli­ver den en­kel­te. Så vi er helt med på, at det er spa­en­den­de kam­pe, vi har for­an os. Vi kan sta­dig nå vo­res sa­e­son­mål, hvis vi ik­ke vin­der dem, men hold ka­eft en for­skel det vil­le gø­re, hvis vi vandt dem.« Je­res pla­ner om øko­no­misk an­svar­lig­hed til trods un­der­sø­ger du mu­lig­he­den for at hen­te Ni­ck­las Bendt­ner hjem til Dan­mark til som­mer. »Jeg har ik­ke lyst til at kom­men­te­re på en­kel­te spil­le­re, og top­pen af den øko­no­mi, vi kig­ger ind på, bli­ver og­så min­dre. Men vi kig­ger sta­dig ef­ter spil­le­re, der kan for­sta­er­ke os og va­e­re be­ma­er­kel­ses­va­er­di­ge i Su­per­liga­en.« Med je­res nye stra­te­gi gi­ver det ik­ke la­en­ge­re me­ning at sam­men­lig­ne Brønd­by og FC Kø­ben­havn. »Det gør det da i hvert fald. Ud fra et øko­no­misk per­spek­tiv har det i lang tid ik­ke gi­vet me­ning, for­di FC Kø­ben­havn har et bud­get, der er cir­ka ni gan­ge stør­re end vo­res, og på det sport­s­li­ge bud­get er de og­så en ge­ne­ra­tion for­an. Men det gi­ver sta­dig me­ning at kig­ge på to kul­turin­sti­tu­tio­ner i ta­et­hed på hin­an­den, som tra­di­tio­nelt har haft for­skel­li­ge ud­gangs­punk­ter, nem­lig fu­sio­nens virk­som­heds­kul­tur og vo­res mi­ks mel­lem klub og virk­som­hed. Vi er i øv­rigt og­så så ta­et på dem i kam­pe­ne, at vi i de tre, der er ble­vet spil­let i den­ne sa­e­son, ik­ke har tabt.« I skal og­så va­e­re Su­per­liga­ens bed­ste til pres­fod­bold. Det, sy­nes du, al­le­re­de I er. »Nej, det sy­nes jeg ik­ke. I ho­ved­par­ten af vo­res kam­pe kan vi se, at vi sprin­ter man­ge højin­ten­se me­ter og da­ek­ker lidt fle­re di­stan­cer end vo­res mod­stan­de­re, men jeg sy­nes be­stemt ik­ke, at vi er der end­nu. Til gen­ga­eld er det en ind­sats, som be­gynd­te al­le­re­de med Tho­mas Frank og sta­ben om­kring ham. Og så er det vig­tigt for mig at si­ge, at der er fle­re ting i det her med pres­fod­bold. Vi en­der ik­ke i mit ho­ved med at va­e­re et hold, der pres­ser uaf­brudt i 90 mi­nut­ter. Det er ik­ke en fy­sisk mu­lig­hed. Men for mig at se har vi med vo­res sta­dion og de fans, der føl­ger Brønd­by, en sa­er­lig mu­lig­hed for at få en ener­gi op at kø­re med dem som bi­drag­sy­de­re, hvis vi kan spil­le med hø­jest mu­li­ge in­ten­si­tet. Så det er li­ge så me­get et bil­le­de på det, som at vi li­ge når pres­set på al­le de­res bag­spils­si­tu­a­tio­ner.« I un­der­stre­ge­de i je­res nye stra­te­gi end­nu en­gang, hvor me­get I vil sat­se på eg­ne ta­len­ter. Je­res am­bi­tion er, at 50 pro­cent af trup­pen skal be­stå af spil­le­re fra Brønd­by Ma­sterclass, men hvis du skal va­e­re helt ae­r­lig, så har du sva­ert ved at få øje på det na­e­ste ta­lent der­fra, der slår igen­nem på Brønd­bys første­hold. »Nej, det har jeg ik­ke sva­ert ved. Nu har DBU jo en ra­ek­ke dyg­ti­ge men­ne­sker an­sat, og vi kan jo ba­re se på dem, de ud­ta­ger. I sid­ste sa­e­son hav­de vi 22 U-lands­holds­spil­le­re, så der er po­ten­ti­a­le. Vi ved så og­så godt, at når vi har de al­ler­bed­ste som for ek­sem­pel Ni­co­laj Laur­sen, som vi hav­de sid­ste som­mer, kan det va­e­re sva­ert at hol­de dem her. Men han har jo og­så bi­dra­get til vo­res virk­som­hed og vo­res klub. Jeg har selv­føl­ge­lig ik­ke grund til at tro, at vi ba­re per de­fi­ni­tion er bed­re end al­le an­dre, men vi har ta­enkt os at gø­re ind­sat­sen. Jeg hø­rer ik­ke til de men­ne­sker, der kan for­ud­se, hvem af de 15-, 16- 17-åri­ge der bli­ver til no­get, men hvis jeg skal pe­ge på en, som vi tror me­get på, så er der jo for ek­sem­pel en Da­ni­el Stück­ler, som al­le­re­de er i vo­res første­hold­strup. Vi har Mads Ju­el An­der­sen på vej. Han bli­ver fuld­tidspro­fes­sio­nel hos os til som­mer.« BLÅ BOG - TRO­ELS BECH

TI­TEL: AL­DER: KAR­RI­E­RE:

Sport­s­chef i Brønd­by IF 49 år gam­mel Som ak­tiv nå­e­de Tro­els Bech bå­de et kort op­hold i Tys­kland og at spil­le su­per­liga­fod­bold i Sil­ke­borg. Som tra­e­ner har han stå­et i spid­sen for en ra­ek­ke klub­ber i lan­dets bed­ste ra­ek­ke blandt an­dre Es­b­jerg, FC Midtjyl­land, Sil­ke­borg og OB (tre gan­ge).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.