Frits Ni­el­sen,

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

»Det var to hold, der på bå­de godt og ondt ik­ke brød sig om hin­an­den, men som al­li­ge­vel ik­ke kun­ne und­va­e­re hin­an­den. Jeg hu­sker, at der i star­ten kun var to uden­land­ske spil­le­re på hvert hold. Oleg Starkov og Ana­to­lij Chi­sty­akov i Es­b­jerg og Pe­tri Stri­ko og Todd Bjor­k­strand i Her­ning. Men der var og­så sto­re dan­ske pro­fi­ler på hvert hold. For­skel­len til i dag er, at al­le spil­le­re var kendt af pu­bli­kum den­gang, for­di det var gen­gan­ge­re fra år til år. Og det gjor­de det må­ske lidt sjove­re for pu­bli­kum, at de kend­te spil­ler­ne. Ri­va­li­se­rin­gen tog vir­ke­lig fart i 90’er­ne, men al­le is­ho­ck­ey­spil­le­re er fra ti­der­nes mor­gen vok­set op med, at Es­b­jerg og Her­ning var ri­va­ler­ne, uan­set om det var i en dren­ge­kamp el­ler an­det. Der var først en stor ri­va­li­se­ring mel­lem klub­ber­ne, og si­den fik pu­bli­kum in­ter­es­sen, for­di by­er­ne jo var na­bo­er på trods af, at der er na­e­sten 100 ki­lo­me­ter imel­lem dem.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.