Støj­berg: Stør­re op­bak­ning i SF end i V

BT - - NYHEDER -

IN­TE­GRA­TION før jeg ta­enk­te, at der vil­le va­e­re stør­re op­bak­ning til min linje her end i Ven­stre,« lød det iføl­ge tv2.dk dril­len­de fra In­ger Støj­berg, hvor­til SF-for­man­den ka­ekt sva­re­de; »Jeg tror nu, du vil­le få det sva­e­re­re, end du tror, i SF. Vi byg­ger nem­lig på et fri­heds­pro­jekt.«

I sin for­mandsta­le lørdag for­søg­te Pia Ol­sen Dyhr at pla­ce­re SF som det re­a­li­sti­ske par­ti på ven­stre­fløj­en, når det kom­mer til ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken. Par­ti­et der tør ta­le åbent om de ud­for­drin­ger, som flygt­nin­ge­strøm­men ba­e­rer med sig, og som tør forta­el­le, at an­tal­let af asylan­sø­ger har be­tyd­ning for, om in­te­gra­tio­nen lyk­kes. Men der­til mang­le­de mi­ni­ste­ren at se hand­ling:

»Det er in­ter­es­sant, at SF med Pia Ol­sen Dyhrs lands­mø­de­ta­le i går an­er­ken­der, at an­tal be­ty­der no­get. Hvis man an­er­ken­der det, må man jo og­så va­e­re med til at be­gra­en­se an­tal­let af flygt­nin­ge og mi­gran­ter, der kom­mer til Dan­mark. Så lig­ger det jo li­ge for at bak­ke op om re­ge­rin­gens po­li­tik,« sag­de In­ger Støj­berg (V) iføl­ge tv2.dk. Ghet­to-kvo­ter For­ud for lands­mø­det har SF-for­man­den lan­ce­ret en ra­ek­ke ud­la­en­din­gepo­li­ti­ske ud­spil - bl.a. et for­slag om at ind­fø­re kvo­ter for, hvor man­ge so­ci­alt ud­sat­te der må bo i lan­dets ghet­to­om­rå­der. Et for­slag, som In­ger Støj­berg ik­ke er af­vi­sen­de over­for.

»Vi skal i gang med en ghet­to­plan på et tids­punkt, og der­for sy­nes jeg og­så, at Pias for­slag er in­ter­es­sant,« sag­de hun iføl­ge Ritzau.

Et an­det for­slag fra SF-for­man­den er et op­gør med den so­ci­a­le kon­trol af kvin­der i ind­van­drer­mil­jø­er ved at stop­pe kon­tant­hja­el­pen til hjem­me­gå­en­de ik­ke-ve­st­li­ge kvin­der, der ik­ke er un­der ud­dan­nel­se el­ler job­tra­e­ning. No­get hun over­for Ber­ling­s­ke kal­der ’et va­er­diop­gør’ og en na­tur­lig for­la­en­gel­se af den ud­la­en­din­gepo­li­ti­ske linje, som Vil­ly Søvn­dal og Hol­ger K. Ni­el­sen tid­li­ge­re har lagt som par­ti­for­ma­end. Og det kan sidst­na­evn­te godt gen­ken­de.

»Men vi er kom­met me­get la­en­ge­re si­den da. I dag er det ik­ke kon­tro­ver­si­elt, og det er me­re ac­cep­te­ret, at der er en dis­kus­sion, vi er nødt til at ha­ve. Der­for er Pia Ol­sen Dyhr og­så i stand til at dri­ve det me­get of­fen­sivt. Og det sy­nes jeg er for­nuf­tigt,« sag­de Hol­ger K. Ni­el­sen til Ber­ling­s­ke på vej ud fra for­mandsta­len lørdag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.