Om­ska­e­rings­for­bud skudt til hjør­ne

BT - - NYHEDER -

Men­ne­sker skal ha­ve ret til at be­stem­me over de­res egen krop, me­ner SF. Men om den ret og­så in­de­ba­e­rer, at det skal va­e­re for­budt at om­ska­e­re dren­gebørn, er der ik­ke enig­hed om i par­ti­et. Un­der lands­mø­det har et for­slag om helt at for­by­de den prak­sis va­e­ret dis­ku­te­ret, men de­bat­ten er endt i et kom­pro­mis, hvor SF lover at ’gå i di­a­log med re­li­gi­øse sam­fund og ar­bej­de for en mini­mumsal­der for dren­geom­ska­e­ring’. Mod­stan­der­nes ar­gu­ment lød, at Sund­heds­sty­rel­sen ik­ke me­ner, at om­ska­e­ring af dren­gebørn er ska­de­ligt, hvis ind­gre­bet el­lers ud­fø­res af en la­e­ge.

»Det er en helt ab­surd på­stand,« si­ger Alex Hau­rand, der er en af op­havs­ma­en­de­ne til for­sla­get.

Han ser dog kom­pro­mi­set som et skridt i den rig­ti­ge ret­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.