Svig­tet mig

BT - - NYHEDER -

dag­ligt bli­ver stjå­let fra hans bu­tik, og om­kring en gang om må­ne­den fan­ger han en tyv på fersk ger­ning. Det lø­ber op i sto­re be­løb, vur­de­rer han, men al­li­ge­vel er der ik­ke me­get, han kan stil­le op, for po­li­ti­et har ik­ke tid til at kom­me, når han rin­ger og an­mel­der det.

For et års tid si­den tog han en kvin­de i at stja­e­le ok­se­mør­brad for 1.500 kro­ner. Hen­des ind­købspo­se var så mista­en­ke­lig tung, at hun na­e­sten ik­ke kun­ne sla­e­be den ud af bu­tik­ken, så han stop­pe­de hen­de og rin­ge­de til po­li­ti­et. Iføl­ge Gu­stav W. Jensen fik han at vi­de, at po­li­ti­et vil­le kom­me og ta­le med kvin­den, så han sat­te sig ind på kon­to­ret sam­men med hen­de og ven­te­de. Ef­ter en ti­me rin­ge­de han og ryk­ke­de, hvor­ef­ter po­li­ti­et be­kla­ge­de, at det al­li­ge­vel ik­ke hav­de en le­dig pa­trul­je at sen­de ud, så han lod kvin­den slip­pe.

»Bu­tiks­ty­ve­ri bli­ver ik­ke ta­get se­ri­øst, så of­te er det ba­re spild af tid at rin­ge og an­mel­de det. Jeg fø­ler ik­ke, at po­li­ti­et er her for min skyld, og det gør mig skuf­fet og fru­stre­ret. Hvis nu man vid­ste, at bu­tiks­ty­ve al­tid blev hen­tet af to be­tjen­te, så var der nok ik­ke så man­ge, der stjal. I dag tror folk jo ik­ke, der er kon­se­kven­ser,« si­ger han. God­dag, fru Han­sen Når han ta­ger lo­ka­le kun­der i at stja­e­le i bu­tik­ken, kø­rer han hen og ban­ker på de­res ho­ved­dør for at få be­ta­ling for va­rer­ne. Det har han gjort et par gan­ge i år, ef­ter at ae­l­dre Hvis nu man vid­ste, at bu­tiks­ty­ve al­tid blev hen­tet af to be­tjen­te, så var der nok ik­ke så man­ge, der stjal. I dag tror folk jo ik­ke, der er kon­se­kven­ser da­mer fra om­rå­det har rap­set ost, re­jer, spe­gepøl­ser og sen­nep og har ef­ter­ladt sig spor i form af over­våg­nings­bil­le­der. Vi­ser de sig i bu­tik­ken igen, bli­ver de smidt ud. En en­kelt gang har han og­så ef­ter­lyst ger­nings­ma­en­de­ne til et tømt to­bak­s­kab ved at la­eg­ge bil­le­der fra over­våg­nings­ka­me­ra­et på Fa­ce­book.

»Bu­tik­ken er mit le­ve­brød, så jeg er nødt til at gø­re no­get. Jeg kan jo ik­ke ba­re la­de folk stja­e­le og svind­le, som det pas­ser dem,« si­ger Gu­stav W. Jensen.

Han har sva­ert ved at for­stå, at po­li­ti­et ik­ke ryk­ker ud, når han har brug for hja­elp:

»Po­li­ti­et pri­o­ri­te­rer dår­ligt. Jeg kan sim­pelt­hen ik­ke for­stå, at de har tid til at la­ve al­le de fart­kon­trol­ler, men at det er nyt­te­løst at an­mel­de bu­tiks­ty­ve­ri­er. Hvem er po­li­ti­et over­ho­ve­det til for?« Det er uhel­digt, hvis po­li­ti­et si­ger, de kom­mer og så ik­ke gør det. Men der kan va­e­re sket no­get, som er me­re al­vor­ligt

»Man­ge gan­ge kan køb­man­den el­ler su­per­mar­ke­det selv ord­ne det. De ud­fyl­der en an­mel­del­se, som så bli­ver sendt til po­li­ti­et. Hvis man ved, hvem det er, kan man ta­ge film­se­kven­sen og sen­de, til det lo­ka­le po­li­ti, så vil de be­hand­le an­mel­del­sen. Hvis der er bal­la­de el­ler en form for kon­fron­ta­tion, og man ik­ke fø­ler, man kan tak­le si­tu­a­tio­nen, ryk­ker vi ud.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.